Tytuł Rocznik Tomistyczny
ISSN 2300-1976
Wydawca Artur Andrzejuk / Naukowe Towarzystwo Tomistyczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Rocznik Tomistyczny
2015, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Artur Andrzejuk s. 11
Uniwersytet na rozdrożu : o uniwersytecie i nauczaniu uniwersyteckim z Antonim B. Stępniem rozmawiają Artur Andrzejuk, Magdalena Płotka, Izabella Andrzejuk i Witold Płotka Artur Andrzejuk Izabella Andrzejuk Magdalena Płotka Witold Płotka Antoni B. Stępień s. 13-23
Le concept de l’éternité et du temps dans le "Liber de causis" Marek P. Prokop s. 27-37
Problem istnienia w "Komentarzu" Tomasza z Akwinu do "Liber de causis" Artur Andrzejuk s. 39-61
Realna różnica między intelektem czynnym i możnościowym w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Michał Zembrzuski s. 63-95
"Liber de de nicionibus" i scholastyczny problem "adaequatio" Tomasz Pawlikowski s. 97-112
Czy św. Tomasz był eudajmonistą? Karolina Ćwik s. 113-128
Jak nakaz moralny wynika z natury świata? : koncepcja prawa natury św. Tomasza z Akwinu na tle stoickiej i późnośredniowiecznej tradycji Magdalena Płotka s. 129-144
Zgodność rozumu i wiary w "Summa theologiae" Tomasza z Akwinu Iwona Solecka-Karczewska s. 145-161
Państwo i Kościół w myśli św. Tomasza z Akwinu i Marsyliusza z Padwy Mieszko Pawlak s. 163-189
Wizja człowieka ponowoczesnego a tomistyczna teoria osoby Urszula Wolska s. 191-214
Tomistyczna filozofia bytu i buddyjska filozofia pustki Anna Mandrela s. 215-238
Tomizm czeski w latach 1879-1948 Sebastian Taboł s. 239-248
Tomasz z Akwinu, "O geocentryzmie" : tekst łaciński i polski Tomasz z Akwinu Marcin Karas (tłum.) s. 251-266
Zagadnienie pośmiertnej identyczności ciała Chrystusa i pośmiertnego nazywania części Jego ciała w "Quaestiones quodlibetales" św. Tomasza z Akwinu Kamil Majcherek s. 267-277
"Quaestiones quodlibetales" II, q. 1, a. 1 et III, q. 2, a. 2 : Problem pośmiertnej identyczności ciała Chrystusa i pośmiertnego nazywania części Jego ciała Tomasz z Akwinu Kamil Majcherek (tłum.) s. 279-286
Tomizm na Konferencji Naukowej „Etyka i polityka” Izabella Andrzejuk Michał Zembrzuski s. 289-291
Sprawozdanie z konferencji naukowej „W kręgu średniowiecznej etyki” Magdalena Płotka s. 293-296
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 740-lecia śmierci św. Tomasza z Akwinu oraz św. Bonawentury z Bagnoregio Anna Kazimierczak-Kucharska s. 297-301
Sprawozdanie z wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza i sympozjum pt. „Tomizm konsekwentny” Michał Zembrzuski s. 303-305
Filozofia tomistyczna na konferencji „Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego” Izabella Andrzejuk Anna Kazimierczak-Kucharska s. 307-310
Tomizm w Fundacji Dobrej Edukacji „Maximilianum” Anna Ambroziak Izabella Andrzejuk Artur Andrzejuk Izabela Kozłowska Agnieszka Paprocka-Waszkiewicz Marcin Wodziński s. 311-317
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: „Towards Biblical Thomism. The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and Its Contemporary Relevance” Michał Zembrzuski s. 319-321
Sprawozdanie z udziału w Międzynarodowej Konferencji „Oblicza Mistyki” Anna Kazimierczak-Kucharska Karolina Ćwik s. 323-324
"Prawda i byt. Ujęcie prawdy ontycznej w >Quaestio disputata de veritate< świętego Tomasza z Akwinu", Tomasz Bartel, Złotoria 2008 : [recenzja] Michał Zembrzuski Tomasz Bartel (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"Pojedyczność. Spór o zasadę indywiduacji w scholastyce", Michał Głowala, Wrocław 2012 : [recenzja] Magdalena Płotka Michał Głowala (aut. dzieła rec.) s. 329-334
"Wola i intelekt w lozo i Tomasza z Akwinu", Mateusz Penczek, Kraków 2012 : [recenzja] Dorota Zapisek Mateusz Penczek (aut. dzieła rec.) s. 335-338
"O duszy", Aleksander z Afrodyzji, przekład z jęz. greckiego Monika E. Komsta, Lublin 2013 : [recenzja] Artur Andrzejuk Aleksander z Afrodyzji (aut. dzieła rec.) Monika E. Komsta (tłum.) s. 339-343
"Komentarz do >Hermeneutyki< Arystotelesa", Św. Tomasz z Akwinu, przekł. z jęz. łac., wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk, Lublin 2013 : [recenzja] Artur Andrzejuk Św. Tomasz z Akwinu (aut. dzieła rec.) Andrzej P. Stefańczyk (tłum.) s. 345-350
"Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu", Tomasz Pawlikowski, Lublin 2013 : [recenzja] Artur Andrzejuk Tomasz Pawlikowski (aut. dzieła rec.) s. 351-354
Filozo czne i teologiczne aspekty religii Izabella Andrzejuk Piotr Moskal (aut. dzieła rec.) s. 355-358
"Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu", Santiago Ramirez OP, przeł. Mariusz Beściak, Warszawa 2014 : [recenzja] Marcin Karas Santiago Ramirez (aut. dzieła rec.) Mariusz Beściak (tłum.) s. 359-361
"Glossae – Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages", (eds.) M. Mejor, K. Jażdżewska, Anna Zajchowska, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles– New York–Oxford–Warszawa–Wien 2014 : [recenzja] Magdalena Płotka K. Jażdżewska (aut. dzieła rec.) M. Mejor (aut. dzieła rec.) Anna Zajchowska (aut. dzieła rec.) s. 363-366
"Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego", Bożena Listkowska, Bydgoszcz 2014 : [recenzja] Artur Andrzejuk Bożena Listkowska (aut. dzieła rec.) s. 367-369
"Tomizm polski 1879-1918. Słownik filozofów", red. B. Listkowska, A. Andrzejuk, Radzymin 2014; "Tomizm polski 1919-1945. Słownik filozofów", Radzymin 2014; "Tomizm polski 1946-1965. Słownik filozofów", Warszawa–Radzymin 2015 : [recenzja] Anna Kazimierczak-Kucharska A. Andrzejuk (aut. dzieła rec.) B. Listkowska (aut. dzieła rec.) s. 371-374
"Doktor anielski o aniołach", Tomasz Stępień, Warszawa 2014 : [recenzja] Anna Kazimierczak-Kucharska Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Z metodologii historii filozofii", Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, [w:] "Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia", t. 14, Warszawa 2015 : [recenzja] Dawid Lipski Izabella Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Adam Filipowicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Nowik (aut. dzieła rec.) Magdalena Płotka (aut. dzieła rec.) Michał Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 379-382
Odpowiedź na krytyczne uwagi dra Marka Prokopa odnośnie do mego artykułu "St Thomas d’Aquin en tant que philosophe: le problème des sources" Wojciech Golonka s. 385-391
Odpowiedź Marek Prokop s. 393-395
Spór o filozofię moralną św. Tomasza z Akwinu : próba wskazania na źródła odmiennych stanowisk É. Gilsona i F. Van Steenberghena : na marginesie dyskusji M. Prokopa z artykułem W. Golonki Izabella Andrzejuk s. 397-410
Nota o Autorach s. 411-415