Tytuł Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN 2300-4754
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Rosyjskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Studia Ukrainica Posnaniensia
2013, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Метричні книги — джерельна база ономастичних досліджень (на прикладі парафій східної галичини Марта Абузарова s. 5-9
Культура в навчанні української мови як іноземної) Олександра Антонів s. 11-16
Роль перекладу в навчанні української мови як іноземної Оксана Баранівська s. 17-21
Вербалізація концепту свято в епістолярній поведінці лесі українки Світлана Богдан s. 23-37
Категорія відмінка в аспекті аксіологічної прагмалінгвістики Оксана Халіман s. 39-45
Образ жінки в оцінних фразеологічних одиницях української мови: гендерний аспект Марія Четирба s. 47-53
Pochodzenie, budowa i funkcjonowanie ukraińskich nazw podzespołów komputerowych Przemysław Jóźwikiewicz s. 55-65
Паремійна картина світу: проблеми дослідження Богдана юськів s. 67-73
Феномен мови в розумінні і. Франка (на матеріалі польськомовної статті в часописі "ziarno”) Ірина капанайко s. 75-80
Риторика українців: порушення норми як мовна гра Тетяна космеда s. 81-90
Вербалізація концепту дім в українській, російській і польській мовах яна василенко Юлія лебеденко s. 91-95
Комунікативні ознаки рецензійного дискурсу Ірина левчук s. 97-105
Формування усного українського мовлення російськомовних першокласників: методичні аспекти Тетяна лозан s. 107-115
Лінгвосоціокультурний аспект словника української мови – 20 Любов мацько s. 117-123
Лінгвокультурологічні інтерпретації словника української мови – 20 Оксана мацько s. 125-130
Kognitywny model konceptu strach w języku ukraińskim Łukasz Małecki s. 131-138
Семантика і прагматика порівняння: його мовні і мовленнєві функції в лінгвокреативній комунікативній діяльності Оксана молчко s. 139-143
Українізми-історизми в сучасній російській літературній мові Галина намачинська s. 145-149
Невербальна комунікація в пареміях: прагматика мовчання Тетяна Oсіпова s. 151-155
Педагогічна паремія в сучасних українській, німецькій і російській мовах: лінгвокультурологічний аспект Галина Палиця s. 157-163
Алгоритм аналізу лінгвокультурного концепту Наталя Плотнікова s. 165-170
Мовна ситуація в придністров’ї (на прикладі функціонування української мови) Оксана Попченко s. 171-177
Функціонування ненормативних форм прикметників із префіксом най-: відображення аксіологічних смислів Дар’я Рязанцева s. 179-184
Одоративне підґрунтя моделювання емоцій тривоги і страху у фікціональному дискурсі жахів Ярослава Сазонова s. 185-193
Вияв негативних емоцій в українській, російській і англійській лінгвокультурах: мовленнєвий жанр прокляття Віра Сліпецька s. 195-200
Творче письмо в навчанні української мови cтудентів-іноземців Ніна Станкевич s. 201-208
Мовна організація внутрішнього портрета людини (на матеріалі щоденника м. Галабурди-чигрин) Ірина Сирко s. 209-218
Міфологічний субстрат жаргонної лексики (на матеріалі української, російської і польської мов) Оксана Таран s. 219-223
Реалізація стратегії здійснення впливу в конструкціях зі значенням преференційності Поліна Ткач s. 225-229
Методика викладання української мови як іноземної: основні тенденції становлення терміносистеми протягом 90–х років хх століття Оксана Туркевич s. 231-235
Сучасна синтаксична семантика: функційно-структурні вияви Анатолій Загнітко Ольга Павлович s. 237-243
"Drwal na pustyni”: o kondycji współczesnego ukraińskiego pisarza: jego wizerunku oraz roli w procesie literackim Anna Horniatko-Szumiłowicz s. 245-252
"Крізь призму імагології: українсько-польські відносини в українському літературно-критичному дискурсі кінця хіх — початку хх століття Галина Корбич s. 253-264
Ukraińska prasa kobieca w Galicji wschodniej w latach 1884–1939 Julia Kupidura s. 265-270
Rosjanie w twórczości Mychajła Kociubynskiego — próba imagologicznego opisu Ryszard Kupidura s. 271-277
Візія творчості романа купчинського в літературно-критичній думці Марта Мельник s. 279-285
Акватична топіка внутрішнього пейзажу душі в поезії польського та українського раннього модернізму Ярослав Нахлік s. 287-293
Oblicza współczesnej literatury ukraińskiej: próba podsumowania Albert Nowacki s. 295-301
Польське поетично-пісенне слово в харкові (…імпресія-спомин з недавніх літ) Василь Саган s. 303-306
Rysunek satyryczny jako narzędzie propagandowego oddziaływania w polskojęzycznej prasie „gadzinowej” (na materiale „Gazety Lwowskiej” 1941–1944) HelenA Sojka-Masztalerz s. 307-313
Polski portret metropolity Andrzeja Szeptyckiego: zmateriałów archiwum historycznego we Lwowie Sylwia Wójtowicz s. 315-323