Tytuł Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN 2300-4754
Wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Rosyjskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Studia Ukrainica Posnaniensia
2015, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Лексико-семантичне поле "патріот" у публіцистиці михайла коцюбинського Олег Антіпов s. 5-10
Художньо-зображальна роль авторських неологізмів у формуванні письменницького ідіостилю Ірина Бабій s. 11-18
Словотвірні інновації з префіксоїдом авто- та їхні когнітивні характеристики Інна Беркещук s. 19-24
Переклади біблії та їхня рецепція у творах тараса шевченка Ольга Бігун s. 25-31
Метафоризація явищ природи в поетичній мовотворчості бориса олійника Ольга Діброва s. 33-36
Українська термінологія нафтогазової промисловості Світлана Дорошенко s. 37-43
Бiблійна ґенеза шевченкових образів любов і правда та ідоли в чужих чертогах Оксана Дзера s. 45-52
Концепт навчання в мовній картині світу української студентської молоді (за даними психолінгвістичного експерименту) Оксана Дзюбенко s. 53-62
Руська мова в рецепції західноруської духовної еліти останньої чверті ХVII ст. Ірина Фаріон s. 63-69
Аналітичні терміни як особливі ономасіологічні знаки в мовній картині світу українців Лілія Гаращенко s. 71-77
Концептосфери фауни і флори в прозових творах для дітей м. Вінграновського Олена Гоменюк s. 79-85
Роль польських запозичень у формуванні мовної картини світу українців (на матеріалі українських писемних пам’яток XVI–XVII ст.) Світлана Гриценко s. 87-96
Ukraińska lokalizacja oprogramowania komputerowego: zarys problemu Przemysław Jóźwikiewicz s. 87-103
Лінгвістичні експерименти т. Шевченка, або загадка, чому російська мова обрана мовою письменницького щоденника (до 200-ліття від дня народження письменника) Тетяна Космеда s. 105-112
Естетичне навантаження колорем в індивідуально-авторській картині світу м. Коцюбинського Алла Кощова s. 113-118
Риси подільського говору в рукописній спадщині м. Коцюбинського Борис Коваленко s. 119-125
Актуалізація фразеологічних одиниць у діалектному тексті Коваленко Коваленко s. 127-133
Дискурс формалізму в україні: лінгвістичний аспект Тетяна Коваленко s. 135-143
Художній текст як ментальне утворення Наталя Зубець Валентина Кравченко s. 145-152
Український іменник як символ національної самобутності Оксана Микитюк s. 153-161
Новітні лексичні процеси в мові інтернет-видання "українська правда" на початку ХХІ ст. Марина Hавальна s. 163-171
Репрезентація номена в транспортному дискурсі Неля Нікуліна s. 173-179
Прономінальність поетичного мовлення як ознака авторського стилю (на матеріалі творчості поетів-шістдесятників) Олена Олексенко s. 181-188
Мовна гра в англо-українському художньому перекладі Тетяна Олійник s. 189-194
Репрезентація Параметрів Невербальної Комунікації У Творах Михайла Коцюбинського Тетяна Осіпова s. 195-200
Нумеративи як психолінгвальна ознака поетики шістдесятників Інна Павлова s. 201-208
Перспективи вивчення специфіки вербалізації категорій часу й простору в постмодерному дискурсі Олена Переяслова s. 209-215
Вербалізація концепту священнослужитель в українських пареміях Наталія Піддубна s. 217-224
Mit społeczny kresów wschodnich we współczesnej prasie polskojęzycznej na Ukrainie: analiza zawartości prasy Wiktor Pietrzak s. 225-231
Словник с. Адальберга як підґрунтя виокремлення галицьких фразеологічних полонізмів (на матеріалі галицько-руських народних приповідок, укладених і. Франком) Ольга Прасол s. 233-238
Мовна картина світу футбольних фанатів Ірина Процик s. 239-247
Фразеологізми та неофразеологізми в українському політичному дискурсі Світлана Романюк s. 249-257
Жанрова кваліфікація мовної особистості в драматургічному дискурсі Ольга Сахарова s. 259-266
Українські топоніми в лінгвокраїнознавчому словнику для студентів-іноземців Оксана Cамусенко s. 267-272
Лінгвістичні схеми ініціації читача в україномовному дискурсі жахів Ярослава Сазонова s. 273-280
Мовна особистість сучасного економіста Олена Семеног s. 281-288
Медіатекст як інструмент у навчанні української мови як іноземної Наталія Скиба s. 289-293
Transkrypcja czy transliteracja nazwisk ukraińskich w polszczyźnie? : z dziejów ortografii Helena Sojka-Masztalerz s. 295-301
Дані нейронаук у дослідженні природномовної категоризації Василь Старко s. 303-309
Прецедентні феномени в системі навчання української мови як іноземної Мирослава Шевченко s. 311-315
Козацькі літописи як прототексти Юлія Шпак s. 317-325
Лінгводидактичний потенціал творів михайла коцюбинського Ганна Швець s. 327-335
Психолінгвальні чинники функціонування сленгових одиниць Оксана Таран s. 337-343
Конотаційна семантика і прагматика голосних в українському поетичному дискурсі ХХ–ХХІ ст Людмила Українець s. 345-353
Лінгвалізація сакрально-хтонічного в індивідуально-авторській картині світу м. Коцюбинського (на прикладі концепту чорт) Тетяна Вільчинська s. 355-363
Typologia przejawiania się zasad komunikacji interpersonalnej w polskim, ukraińskim, brytyjskim oraz amerykańskim środowiskach językowo-kulturowych Lubomira Hnatiuk Anatolij Zahnitko s. 365-371
Ґотичні відлуння у малій прозі михайла коцюбинського Анна Горнятко-Шумилович s. 373-380
Колеги, опоненти: декілька зауваг про особисті та творчі контакти бориса грінченка і михайла коцюбинського Дмитро Єсипенко s. 381-386
Mychajło Kociubynski i Wołodymyr Wynnyczenko: w poszukiwaniu wspólnego mianownika Ryszard Kupidura s. 387-393
Автор, редактор і видавець: михайло коцюбинський як упорядник літературного альманаху "з потоку життя" (1905) Вадим Лубчак s. 395-399