Znaleziono 32 artykuły

Alina Słomkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próby wydawania gazet rządowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1831 : część pierwsza Alina Słomkowska s. 5-24
Straty dziennikarstwa polskiego w wyniku drugiej wojny światowej Alina Słomkowska s. 5-20
Historia dziennikarstwa PRL : (stan-potrzeby-metody badań. Wybrane problemy i tezy) Alina Słomkowska s. 7-27
Badania nad kadrą kierowniczą w dziennikarstwie PRL Alina Słomkowska s. 7-14
Próby tworzenia prasy rządowej w Królestwie Polskim w latach 1815-1831 Alina Słomkowska s. 24-42
Uwagi o dziennikarzach w 1831 roku Alina Słomkowska s. 35-49
Adam Chłędowski jako publicysta i wydawca czasopism : (informacja bio-bibliograficzna) Alina Słomkowska s. 42-57
Prasa, kolportaż i wydawnictwa KPP na Kielecczyźnie Alina Słomkowska s. 45-100
"Prasa w PRL : szkice historyczne", Alina Słomkowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Urszula Jakubowska Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 88-92
Rola "Gazety Polskiej" w okresie powstania listopadowego Alina Słomkowska s. 97-111
"Materiały pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa" t. 16-17, pod red. Aliny Słomkowskiej, Warszawa 1991-1992 : [recenzja] Marek Ciecierski Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Materiały pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa" t. 18, pod red. Aliny Słomkowskiej ; przy współpr. Danuty Mikołajczyk-Grzelewskie, Warszawa 1992 : [recenzja] Marek Ciecierski Danuta Mikołajczyk-Grzelewska (aut. dzieła rec.) Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 129-131
"Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej" z. 1-8, pod red. J. Centkowskiego, A. Słomkowskiej, Warszawa 1971-1976 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Jerzy Centkowski (aut. dzieła rec.) Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 130-133
"MINIO : przyjaciele o Januszu Minkiewiczu", oprac. A. Marianowicz i W. Minkiewicz, Londyn 1989 : [recenzja] Alina Słomkowska A. Marianowicz (aut. dzieła rec.) W. Minkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Prasa PPR, GL-AL, KRN na Kielecczyźnie : 1942-1945", Alina Słomkowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Centkowski Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej" t. 9-10, pod red. Aliny Słomkowskiej, Warszawa 1978 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 143-145
"Dziennikarze warszawscy. Szkice z XIX wieku", Alina Słomkowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 149
"Dzieje prasy polskiej", Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka, Warszawa 1988 : [recenzja] Alina Słomkowska Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 149-154
"Rola i udział J. I. Kraszewskiego w prasie warszawskiej", Alina Słomkowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" t.XIII (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 187
Z badań nad problematyką prasy Polskiej Partii Robotniczej w latach 1944-1948 Alina Słomkowska s. 203-226
"Działalnośc propagandowo-prasowa KPP i PPR w Ostrowcu Świętokrzyskim", Alina Słomkowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 217
Wojewódzkie dzienniki urzędowe w r. 1832 s. 227-235
Projekt wydawania nowej gazety w 1831 r. w Królestwie Polskim s. 239-246
"Zarys historii prasy francuskiej", Henryk Kurta, Alina Słomkowska, Warszawa 1966; "Krótki zarys historii prasy brytyjskiej", Alina i Zygmunt Słomkowscy, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Henryk Kurta (aut. dzieła rec.) Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) Zygmunt Słomkowski (aut. dzieła rec.) s. 300-303
Z badań nad dziennikarstwem Polski Ludowej Alina Słomkowska s. 319-334
"Historia dziennikarstwa PRL. (Stan-potrzeby-metody. Wybrane problemy i tezy)", Alina Słomkowska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 340
Rola i udział J. I. Kraszewskiego w prasie warszawskiej Alina Słomkowska s. 455-492
Działalność propagandowo-prasowa KPP i PPR w Ostrowcu Świętokrzyskim Alina Słomkowska s. 465-485
"Dziennikarze warszawscy : szkice z XIX wieku", Alina Słomkowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Władysław Zajewski Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 475-478
Wydawnictwa instruktażowo-propagandowe PPR, AL i KRN w okresie okupacji hitlerowskiej Alina Słomkowska s. 475-497
Prasa i wydawnictwa KPP na Kielecczyźnie Alina Słomkowska s. 517-535
Konferencja w sprawie zespołowej monografii na temat "Dziennikarstwo krajów wspólnoty socjalistycznej" Alina Słomkowska s. 534-540