Znaleziono 12 artykułów

Roman Buchta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analyse de la parabole du pharisien et du publicain (Lc 18,9-14) avec la méthode de K. H. Sorger Roman Buchta s. 39-47
Analyse de la parabole du pharisien et du publicain (Lc 18, 9–14) avec la méthode de K. H. Sorger Roman Buchta s. 39-47
Katechetyczne wtajemniczenie i mistagogia w świetle "Verbum Domini" Roman Buchta s. 113-135
Katecheza dorosłych jako szansa urzeczywistnienia się dialogu Kościoła ze światem Roman Buchta s. 145-158
Eucharystia a życie” (Katowice 19 V 2005 r.) Roman Buchta s. 246-249
"Katecheza w Kościele i dla Kościoła” (Częstochowa 20–21 IX 2005 r.) Roman Buchta s. 250-252
Arteterapia w katechezie specjalnej : VII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych Roman Buchta s. 255-258
Konferencja katechetów i duszpasterzy osób niesłyszących Roman Buchta s. 259-262
Od mistagogii do chrześcijańskiej duchowości Roman Buchta s. 288-290
W trosce o właściwy przekaz przypowieści ewangelicznych na katechezie Roman Buchta s. 323-336
"Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych", red. R. Buchta, K. Sosna, Katowice 2007: [recenzja] Dariusz Lipiec Roman Buchta (aut. dzieła rec.) Krzysztof Sosna (aut. dzieła rec.) s. 387-389
"Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej", Roman Buchta, Katowice 2004 : [recenzja] Józef Kozyra Roman Buchta (aut. dzieła rec.) s. 483-487