Znaleziono 62 artykuły

Gerard Labuda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Vierzigjähriges Bestehen der Volksrepublik Polen (1944-1984) Gerard Labuda Leon Skrzypczyk (tłum.) s. 3-9
    Zacytuj
  • Udostępnij
O opacie Stanisławie, autorze "Kroniki Oliwskiej" z połowy XIV wieku Gerard Labuda s. 5-16
Jeden czy dwa roczniki niemieckie u podstaw polskiego rocznikarstwa? Gerard Labuda s. 7-27
Historiograficzne założenia syntezy Historii Kaszubów Gerard Labuda s. 7-20
Szkice historyczne XI wieku : początki klasztoru benedyktynów w Tyńcu Gerard Labuda s. 23-64
Zapiski rocznikarskie w "Żywotach świętego Stanisława" Wincentego z Kielczy Gerard Labuda s. 29-40
Innovationen in Wissenschaft und Kultur Gerard Labuda Witold Leder (tłum.) s. 49-70
    Zacytuj
  • Udostępnij
Über die Bedingungen und Formen der Verbreitung der Wissenschaft und des Wissens Gerard Labuda Witold Leder (tłum.) s. 53-62
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kiedy książę Bolesław Krzywousty stał się lennikiem księcia czeskiego w ziemi kłodzkiej? : Przyczynek do krytyki "Kronikt Czechów" Kosmasa Gerard Labuda s. 91-97
"Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku : (studium źródłoznawcze)", Jadwiga Szymczak-Hoff, Rzeszów 1982 : [recenzja] Gerard Labuda Jadwiga Szymczak-Hoff (aut. dzieła rec.) s. 99-100
Trzynastowieczne dokumenty premonstratensek w Żukowie w dyplomatariuszu przeora kartuskiego Jerzego Schwengla Gerard Labuda s. 103-114
"Przywilej chełmiński 1233 i 1251", Krystyna Zielińska-Melkowska, "Teksty Pomników Prawa Chełmińskiego w przekładach polskich", pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, nr 1, Toruń 1986 : [recenzja] Gerard Labuda Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Zielińska-Melkowska (aut. dzieła rec.) s. 113-114
"Galla Anonima mit genezy Polski : studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego", Czesław Deptuła, Lublin 1990 : [recenzja] Gerard Labuda Czesław Deptuła (aut. dzieła rec.) s. 114-116
W sprawie autorstwa i miejsca napisania "Żywotu pierwszego" Świętego Wojciecha Gerard Labuda s. 115-130
Zamiana Galla-Anonima, autora pierwszej "Kroniki dziejów Polski", na Anonima-Wenecjanina Gerard Labuda s. 117-125
"Nauka w Wielkopolsce - przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały", praca zbiorowa pod red. Gerarda Labudy przy współudziale Witolda Jakóbczyka i Stefana Weymana, Poznań 1973 : [recenzja] Marceli Kosman Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) Stefan Weyman (aut. dzieła rec.) s. 120-123
"Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk : uzupełnienia do tomów I-IV, sygnatury 1-4258", oprac. Przemysław Szafran, Wrocław 1988 : [recenzja] Gerard Labuda Przemysław Szafran (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"Pamiętniki i autobiografie światowe", Andrzej Cieński, Wrocław 1992 : [recenzja] Gerard Labuda Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 120-122
"Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 roku : kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele", pod red. Jerzego Serczyka i Andrzeja Tomczaka, Toruń 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Jerzy Serczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Historia Kaszubów w dziejach Pomorza", T. I: "Czasy średniowieczne", Gerard Labuda, Gdańsk 2006 : [recenzja] Grzegorz Białuński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Ziemie Zachodnie w badaniach historyków polskich", Władysław Korcz, Zielona Góra 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Władysław Korcz (aut. dzieła rec.) s. 122
"Bizancjum w przekazach >>Annales<< Jana Długosza", Wincenty Swoboda, "Balcanica Posnaniensa" 4 (1989), s. 27-55 : [recenzja] Gerard Labuda Wincenty Swoboda (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Benedicti Miniritae dicti chronica et eius continuatio", edidit Ladislaus Dušek, "Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2 i 3: Franciszkanie na ziemiach polskich, Zakony franciszkańskie w Polsce", red. Jerzy Kłoczowski, t. 1, Lublin-Kraków 1989, s. 323-459 : [recenzja] Gerard Labuda Ladislav Dušek (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Studien über die Anfänge der Mission in Livland", hrgb. von Manfred Hellmann, Sigmaringen 1989 : [recenzja] Gerard Labuda Manfred Hellmann (aut. dzieła rec.) s. 125-126
"Imiona przodków Bolesława Chrobrego u Galla Anonima : rozważania etymologiczne", Andrzej Bańkowski, "Onomastica" 34 (1989), s. 103-138 : [recenzja] Gerard Labuda Andrzej Bańkowski (aut. dzieła rec.) s. 125
"Wstęp do studium źródłoznawczego "Rocznika Sędziwoja", Wojciech Drelicharz, "Studia Historyczne", t. 35, 1992, s. 291-306 : [recenzja] Gerard Labuda Wojciech Drelicharz (aut. dzieła rec.) s. 132-133
"Kronika Thetmara", tł. (z tekstu łac.), wstęp i przypisy Marian Zygmunt Jedlicki, posłowie Krzysztof Ożóg, Kraków 2002 : [recenzja] Gerard Labuda Marian Zygmunt Jedlicki (aut. dzieła rec.) Krzysztof Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"Polonika zbierane po świecie", Janusz Odrowąż-Pieniążek, Warszawa 1992 : [recenzja] Gerard Labuda Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 144
"Zaludnienie ziem polskich w czasach Bolesława Chrobrego", Tadeusz Ładogórski, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", 50 (1989), s. 21-30 : [recenzja] Gerard Labuda Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.) s. 145
"Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, t. I", Paryż 1991 : [recenzja] Gerard Labuda s. 157
"Losy biblioteki klasztornej Kartuzów kaszubskich na tle dziejów Kartuzji Paradisi Beatae Mariae", Teresa Borawska, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej", R. 43, 1993, s. 15-35 : [recenzja] Gerard Labuda Teresa Borawska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Historia Pomorza", t. II, cz. 1, pod red. Gerarda Labudy, Poznań 1976 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 164
"Historia dyplomacji polskiej (połowa X w. - XX w.)", pod red. Gerarda Labudy, t. 1: "połowa X w. — 1572", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"O monarchii Gallowej", Jan Adamus, Warszawa 1952 : [recenzja] Gerard Labuda Jan Adamus (aut. dzieła rec.) s. 186-193
Wojna z Tatarami w roku 1241 Gerard Labuda s. 189-224, 417-418
"Les origines de la civilisation européenne", Henri Brugmans, Paris 1958 : [recenzja] Gerard Labuda Henri Brugmans (aut. dzieła rec.) s. 191-193
Obodryci, Wieleci, Kaszubi a Polacy i Niemcy - na drogach zagubionej i odnalezionej wspólnoty Gerard Labuda s. 191-195
"Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, cz. 1", Gerard Labuda, Poznań 1960 : [recenzja] Henryk Łowmiański Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Kronika franciszkanów wejherowskich-zapoznany nabytek historiografii klasztornej z połowy XVII w.", Gerard Labuda, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 197
"Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji", Gerard Labuda, Poznań 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Historia Kaszubów w dziejach Pomorza", t. 1, Gerard Labuda, Gdańsk 2006 : [recenzja] Joachim Zdrenka Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 217-219
O źródłach "Kroniki pruskiej" Piotra z Dusburga : (na marginesie pracy Marzeny Pollakówny, "Kronika Piotra z Dusburga") Gerard Labuda s. 217-243
"Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej : antologia tekstów", wyboru dokonał i oprac. Gerard Labuda, Warszawa 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 225
O Pomorzu jako ojczyźnie Kaszubów : dzieło nowatorskie Gerard Labuda s. 233-251
"Pierwsze państwo słowiańskie : państwo Samona", G. Labuda, Poznań 1949 : [recenzja] Kazimierz Tymieniecki Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 260-268
O świętym Wojciechu raz jeszcze Grzegorz Białuński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 261-286
"Quellenkunde der deutschen Geschichte im Mittelalter : bis zur Mitte des 15 Jahrhunderts, t. I-II", Karl Jacob, Berlin 1943 : [recenzja] Gerard Labuda Karl Jacob (aut. dzieła rec.) s. 277-279
Stanowisko ziemi chełmińskiej w państwie krzyżackim w latach 1228-1454 Gerard Labuda s. 280-337, 541-543
Próba syntezy historii kultury Pomorza w pierwszej połowie XIX stulecia Gerard Labuda s. 313-329
"Der konstantinische Patriziat", Wilhelm Heil, Basel-Stuttgart 1966 : [recenzja] Gerard Labuda Wilhelm Heil (aut. dzieła rec.) s. 317-318
"A History of Attila and the Huns", E. A. Thompson, Oxford 1948 ; "Attila und die Hunnen", Franz Altheim, Baden-Baden 1951 : [recenzja] Gerard Labuda Franz Altheim (aut. dzieła rec.) E. A. Thompson (aut. dzieła rec.) s. 340-345
"Dzieje Szczecina, t. 1", pod red. Władysława Filipowiaka i Gerarda Labudy, Warszawa-Poznań 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Władysław Filipowiak (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 352
Nowa synteza dziejów społecznych kościoła polskiego w średniowieczu : (Kościół w Polsce t. I: Średniowiecze, Kraków 1968) Gerard Labuda s. 375-389
"Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie", Gerard Labuda, Gdańsk 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 391-392
"Pomorze Zachodnie w żywotach Ottona", przetł., wstęp i komentarz oprac. Jan Wikarjak, przedm. opatrzył Gerard Labuda, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Dygo Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) Jan Wikarjak (aut. dzieła rec.) s. 410
"Polityczne plany Konrada I księcia mazowieckiego", Bronisław Włodarski, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 76, 1971 : [recenzja] Gerard Labuda Bronisław Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 459-460
O tomie II "Historii Pomorza" Władysław Czapliński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 473-480
Mazury i Warmia w "Szkicach z dziejów Pomorza" Andrzej Wojtkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) Stanisław Hoszowski (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 495-501
Na marginesie wspomnień biskupa Ludwika Łętowskiego Gerard Labuda s. 593-595
"Węzłowe problemy dziejów Prus XVII-XX wieku. Materiały z sesji naukowej w UAM (11 i 12 VI 1970)", praca zbiorowa pod red. Gerarda Labudy, Poznań 1971 : [recenzja] Adam Galos Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 693-695
"L'Europe prend le large : recherches européennes", Henri Brugmans, Paris 1961 : [recenzja] Gerard Labuda Henri Brugmans (aut. dzieła rec.) s. 819-821
"Vingt-huit siècles d'Europe : la conscience européenne à travers les textes d'Hésiode à nos jours", Denis de Rougemont, Paris 1961 : [recenzja] Gerard Labuda Denis de Rougemont (aut. dzieła rec.) s. 821-822