Znaleziono 15 artykułów

Karol Sacewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa tzw. rosyjskiej delegacji Czerwonego Krzyża w świetle publikacji prasy komunistycznej w Polsce (1918-1919) Karol Sacewicz s. 45-59
Bolszewizm, komunizm, stalinizm w prasie polski podziemnej (1939-1945) Karol Sacewicz s. 47-62
Układ Sikorski–Majski w ocenie centralnej prasy polityczno-informacyjnej Polskiego Państwa Podziemnego (czerwiec – sierpień 1941 roku) Karol Sacewicz s. 155-173
Concepts of the Political and Military Position of the Polish Underground State in Response to the Red Army's Invasion of the Eastern Territories of the Second Republic oh Poland (1943-1944) - a Broad Outline Karol Sacewicz s. 173-188
"Blok" Henryka Glassa wobec zagrożenia sowiecko-komunistycznego na podstawie "„Planu C" (paŸździernik 1943 r.) Karol Sacewicz s. 221-234
"SB na tropach Solidarności (działania MO i SB w latach 1980-1990 przeciwko opozycji Regionu Warmińsko-Mazurskiego na podstawie dokumentów zgromadzonych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku", Anna Górska-Klepacka, Olsztyn 2007 : [recenzja] Karol Sacewicz Anna Górska-Klepacka (aut. dzieła rec.) s. 230-233
Ruch komunistyczny na ziemiach polskich w latach 1918-1923 w świetle materiałów operacyjnych i opracowań agend Ministerstwa Spraw Wewnętrznych II RP Karol Sacewicz s. 235-260
"Akcja sowiecko-komunistyczna w Polsce" - raport specjalny Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego "Kaliny" (27 czerwca 1942 roku) Karol Sacewicz s. 251-269
Narodowe Siły Zbrojne wobec podziemia komunistycznego: instrukcja wywiadu z 15 marca 1943 r. Karol Sacewicz s. 289-301
Stan badań nad obecnością Wojska Polskiego na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie światowej: konferencja z okazji 60. rocznicy zakończenia działań wojennych na ziemi węgorzewskiej, Węgorzewo 21 stycznia 2005 roku Karol Sacewicz s. 333-336
Założenia i zakres współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w przeciwdziałaniu rozwojowi organizacji komunistycznych w II RP na podstawie pisma Jana Bacha z 19 lutego 1937 roku Karol Sacewicz s. 333-339
Organizacja i działalność ruchu komunistycznego w Polsce w latach 1918-1925 w świetle raportu Wydziału Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karol Sacewicz s. 367-393
">>Za pierwszego Sowieta<< : polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939-czerwiec 1941)", Rafał Wnuk, Warszawa 2007 : [recenzja] Karol Sacewicz Rafał Wnuk (aut. dzieła rec.) s. 372-376
Ocena działalności podziemia komunistycznego na podstawie "Memoriału w sprawie niebezpieczeństwa rewolucji komunistycznej w Polsce" (kwieceiń 1943 r.) Karol Sacewicz s. 385-416
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Filipkowskim (1933-2009) Witold Gieszczyński Karol Sacewicz s. 553-555