Znaleziono 7 artykułów

Arkadiusz Słabig

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"...O tę łaskę powrotu mamy zaszczyt Obywatela Prezydenta prosić" : wysiłki przesiedleńców z akcji "Wisła" na rzecz powrotu w świetle korespondencji z lat 1947-1948 Arkadiusz Słabig s. 165-181
Problematyka niemiecka w dokumentach pionu kontrwywiadowczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ze schyłku 1953 roku Arkadiusz Słabig s. 213-218
"Przybysze" : dokumenty do dziejów uchodźców politycznych z Grecji w zbiorach Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu Arkadiusz Słabig s. 227-240
Ukraińcy na Pomorzu Środkowym w latach 1975-1989 – liczebność, rozmieszczenie, działalność społeczno-kulturalna i wyznaniowa, zagadnienie emigracji, inwigilacja Arkadiusz Słabig s. 239-266
Służba Bezpieczeństwa a Michał Kowalski : przyczynek do problemu inwigilacji ukraińskich działaczy społecznych na ziemi lubuskiej Arkadiusz Słabig s. 243-265
Kontrwywiad Polski Ludowej a problem niemiecki w świetle danych z województwa koszalińskiego z lat pięćdziesiątych XX wieku Arkadiusz Słabig s. 261-295
Sprawa kryptonim "Działacz". Inwigilacja środowiska białoruskiego w Szczecinie na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia Arkadiusz Słabig s. 297-332