Znaleziono 90 artykułów

Mieczysław Lubański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józef Bocheński - życie i dzieło Mieczysław Lubański s. 9-25
Homilia wygłoszona podczas pogrzebu ks. profesora Józefa Iwanickiego Mieczysław Lubański s. 9-11
O myśl etyczną w ekofilozofii Mieczysław Lubański s. 13-18
Laudacja Promotora ks. prof. dr hab. Mieczysława Lubańskiego Mieczysław Lubański s. 13-14
Józefa Bocheńskiego ewolucja poglądów filozoficznych : analiza przypadku indywidualnego Mieczysław Lubański s. 13-26
Regulony i systemy Mieczysław Lubański s. 25-37
Nazwy nieostre a zbiory rozmyte Mieczysław Lubański s. 31-48
Klasy ilorazowe i podziały Mieczysław Lubański s. 37-50
Paradoksy Galileusza Mieczysław Lubański s. 39-54
Z problematyki dwoistości w naukach formalnych II Mieczysław Lubański s. 45-67
Zagadnienie wielkości niestandardowych Mieczysław Lubański s. 53-68
Zagadnienie natury myślenia matematycznego Mieczysław Lubański s. 55-69
Język matematyczny i odwzorowanie Mieczysław Lubański s. 55-69
Informacja i jej nośniki Mieczysław Lubański s. 55-66
Hipoteza riszonów a jej aspekty filozoficzne Mieczysław Lubański s. 63-74
Filozoficzne aspekty cybernetyki Mieczysław Lubański s. 63-88
Zdarzenie, prawdopodobieństwo, rozmytość Mieczysław Lubański s. 65-80
O pojęciu informacji Mieczysław Lubański s. 73-99
Empiryzm i aprioryzm Mieczysław Lubański s. 73-79
Kazimierz Kloskowski (1953-1999) : sylwetka naukowa Mieczysław Lubański s. 77-90
Struktura gatunkowo-jednostkowa a nauki przyrodnicze Mieczysław Lubański s. 89-109
Zagadnienie przedmiotu filozofii przyrody a zasada klasyfikacji nauk filozoficznych Mieczysław Lubański s. 92-107
Doktorat Honoris Causa o prof. Innocentego Bocheńskiego Mieczysław Lubański s. 99-103
Neue Konzeptionen in Logik und Erkenntnistheorie Mieczysław Lubański s. 99-112
Z zagadnień symulacji Mieczysław Lubański s. 101-112
Człowiek, system, informacja Mieczysław Lubański s. 101-144
Algebraiczne aspekty teorii relacji Mieczysław Lubański s. 103-119
Formalna charakterystyka relacji majoryzowania Mieczysław Lubański s. 109-123
Cybernetyka a rozwój nauki Mieczysław Lubański s. 113-125
Dwie cechy wiedzy naukowej Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga s. 121-131
Z problematyki dwoistości w naukach formalnych Mieczysław Lubański s. 125-139
Składowa zachowawcza i postępowa w nauce Mieczysław Lubański s. 125-136
Ewolucja, komunikacja, czas Mieczysław Lubański s. 125-136
Półgrupy i automaty Mieczysław Lubański s. 131-149
Aspekt systemowy problemu jedności nauki Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga s. 139-161
Proces badawczy w aspekcie systemowym Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga s. 139-152
Wspomnienie o Profesorze Henryku Stonercie Mieczysław Lubański s. 141-143
Zagadndenie istnienia w matematyce, II Mieczysław Lubański s. 147-154
"Status obserwatora w fizyce współczesnej", M. Zabierowski, Wrocław 1990 : [recenzja] Mieczysław Lubański Mirosław Zabierowski s. 148-151
"Klassifikacija w sowriemiennoj naukie, Sbornik naucznych trudów", pr. zb., Nowosibirsk 1989 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 152-154
Profesora Kazimierza Kłósaka analizy kosmologiczno-teodycealne (próba odczytania) Mieczysław Lubański s. 155-164
"Primenenie teorii informacii k gnoseologiczeskomu analizu naucznoj teroii", B.W. Achlibininskij, A.G. Lebedew, "Fiłosofskie Nauki" N.1 (1969) : [recenzja] Mieczysław Lubański B.W. Achlibininskij (aut. dzieła rec.) A.G. Lebedew (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Z zagadnień filozoficznego poznania Boga", Ks. Kazimierz Kłósak, Kraków 1979 : [recenzja] Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"O fiłosowskom znaczenii semanticzeskogo ponjatija istiny", A.Ł. Nikiforow, "Fiłosofskie Nauki" 19 (1969) : [recenzja] Mieczysław Lubański A.Ł. Nikiforow (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Cosmic Understanding, Philosophy and Science of the Universe", M. K. Munitz, Princeton 1986 : [recenzja] Mieczysław Lubański M. K. Munitz (aut. dzieła rec.) s. 165-169
"Gnoseołogiczeskie problemy formalizacji", Minsk 1969 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 166-173
"Filozofia matematyki: antologia tekstów klasycznych", Poznań 1986 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 170-173
"Kategorii kaczestwa i koliczestwa", S.G. Szluachtenko, "Izdatelstwo Leninigradskogo Uniwersitela" 1968 : [recenzja] Mieczysław Lubański S.G. Szluchachtenko (aut. dzieła rec.) s. 172-176
Z rozważań nad charakterystyką filozoficzną badań naukowych, I Mieczysław Lubański s. 173-184
"O sootnoszenii urownej materii i prostranstwenna-wremennych form", A.M. Mostepanenko, "Fiłosowskie Nauki" N. 2 (1969) : [recenzja] Mieczysław Lubański A.M. Mostepanenko (aut. dzieła rec.) s. 176-179
Autoreferat o heurystycznej roli analogii Mieczysław Lubański s. 177-178
"Problema priczinnosti w swete sowremennogo sostojanija fiziki elementarnych czastic", W.G. Iwanow, "Fiłosofskie Nauki" N.2 (1969) : [recenzja] Mieczysław Lubański W.G. Iwanow (aut. dzieła rec.) s. 179-181
Zagadnienie istnienia w matematyce, I Mieczysław Lubański s. 182-186
"Fiłosofskoje znaczenije kibernetiki", Sz.G. Adeiszwili, Tbilisi 1974 : [recenzja] Mieczysław Lubański Sz.G. Adeiszwili (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Nowe publikacje naukowego ateizmu Mieczysław Lubański s. 189-194
Z filozoficznych rozważań nad nieskończonością Mieczysław Lubański s. 189-197
"Problemy istorii i metodołogii naucznogo poznanija", Moskwa 1974 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 190-193
Pamięci Księdza Profesora Stanisława Mazierskiego (1915-1993) Mieczysław Lubański s. 191-193
Paradoks a poznanie Mieczysław Lubański s. 193-204
"Fiłosofskije i socialnyje problemy informatiki", B. A. Gliński, Moskwa 1990 : [recenzja] B.A. Gliński Mieczysław Lubański s. 194-196
"Zarys filozofii chrześcijańskiej", Zachariasz Łyko, Warszawa 1995 : [recenzja] Zachariasz Łyko Mieczysław Lubański (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Problema prerywnosti i nieprerywnosti prostranstwa i wremieni", M.D. Achundow, Moskwa 1974 : [recenzja] Mieczysław Lubański M.D. Achundow (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Łogika i empiriczeskoje poznanie", Moskwa 1972 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 197-200
"Lecciones sobre ateísmo contemporáneo", José Guerra Campos, Madrid 1978 : [recenzja] Mieczysław Lubański José Guerra Campos (aut. dzieła rec.) s. 199-200
Zbiory i algebry Mieczysław Lubański s. 199-207
"Das Werden des Weltalls und des Lebendigen aus naturphilosophischer Sicht unter Berücksichtigung interdisziplinarer Aspekte", Georg J. Knappik, Frankfurt am Main 1983 : [recenzja] Mieczysław Lubański Georg J. Knappik (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Naczalnyj kurs fiłosofii", Moskwa 1968 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 204-208
"Cosmology: the science of the universe", Edward R. Harrison, Cambridge 1981 : [recenzja] Mieczysław Lubański Edward R. Harrison (aut. dzieła rec.) s. 205-209
"Sistjema, simmetrija, garmonija", pod red. W.S. Tiuchtina i Ju. A. Urmancjewa, Moskwa 1988 : [recenzja] Mieczysław Lubański W. S. Tiuchtin (aut. dzieła rec.) Ju.A. Urmancjew (aut. dzieła rec.) s. 206-208
Analogia a interpretacja Mieczysław Lubański s. 209-219
"Integration of Science and the Systems Approach", ed. by Z.Javurek, A.D. Ursul, J.Zeman, Prague 1984 : [recenzja] Mieczysław Lubański Z. Javurek (aut. dzieła rec.) A.D. Ursul (aut. dzieła rec.) J. Zeman (aut. dzieła rec.) s. 209-212
Zagadanienie systematyzacji matematyki Mieczysław Lubański s. 219-234
IX Międzynarodowe Sympozjum Technologii Kształcenia, Poznań, 14—18 września 1975 r. Mieczysław Lubański s. 223-227
"Fiłosofija i mirowozzrenczeskije problemy sowremiennoj nauki", Moskwa 1981 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 224-228
"Simmetrija w prirodie", I.I. Szafranowskij, Leningrad 1968 : [recenzja] Mieczysław Lubański I.I. Szaframowskij (aut. dzieła rec.) s. 225-229
Z zagadnień filozofii fizyki Mieczysław Lubański s. 229-238
"Probliema poisko żizni wo Wsjelennoj, Trudy tallinskogo simpoziuma", Moskwa 1986 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 231-232
Filozoficzne aspekty modelowania Mieczysław Lubański s. 231-249
Konkordancje soborowe CATEDOCu Mieczysław Lubański s. 231-234
Istota przewrotu kopernikańskiego Mieczysław Lubański s. 239-245
Z zagadnień współczesnej filozofii przyrody Mieczysław Lubański s. 243-256
"Nauka o nauke", G.M. Dobrow, Kiew 1966 : [recenzja] Mieczysław Lubański G.M. Dobrow (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Łogika", Ł.P. Gokiell, Tollisi 1967 : [recenzja] Mieczysław Lubański Ł. P. Gokiell (aut. dzieła rec.) s. 252-254
"Łogika i metodologia nauki: IV Wsjesojuznyj Sympozium Kiew, Iłuń 1965", moskwa 1967 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 254-255
"Psichołogija matematiczeskich sposobnostej szkolnikow", W.A. Kruteckij, Moskwa 1968 : [recenzja] Mieczysław Lubański W.A. Kruteckij (aut. dzieła rec.) s. 254-261
"Sistemnyje issledowanija, Metodołogiczeskije problemy", Moskwa 1991 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 256-260
Z filozoficznych rozważań nad religią Mieczysław Lubański s. 275-282
W sprawie ilościowego charakteru matematyki Mieczysław Lubański s. 321-327
Nauki kognitywne, sztuczna inteligencja, uniwersalizm - na toruńskim zjeździe filozoficznym Mieczysław Lubański s. 360-362
Informacja tworzywem rzeczywistości Mieczysław Lubański s. 389-396