Znaleziono 1 artykuł

Miroslav Hrdlièka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Animalistièki frazemi u slavenskim jezicima", 21-–22 marca 2014 r., Filozofski fakultet, Sveuèilište u Zagrebu, Chorwacja Miroslav Hrdlièka s. 107-110