Naczelna Rada Adwokacka jest organem samorządu zawodowego adwokatów wykonujących zawód zaufania publicznego; NRA sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd adwokatów działa pod ochroną Konstytucji RP (art. 17 ust. 1).

Naczelną Radę Adwokacką tworzą: prezes, adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich.

Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należą m.in.:

- reprezentowanie Adwokatury,

- nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów,

- rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich,

- udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa,

- ustalanie zasad wykonywania zawodu, odbywania aplikacji adwokackiej, zasad funkcjonowania rad adwokackich, współpraca z adwokaturą zagraniczną.