Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest dzisiaj jedną z najważniejszych placówek naukowo-dydaktycznych polskiej nauki historycznej. 70 pracowników tego Instytutu, reprezentujących doświadczenie, ale i młodość, profesorów i doktorantów, doktorów habilitowanych i adiunktów, kształci studentów w różnych specjalnościach na studiach stacjonarnych, zaocznych i wieczorowych. Corocznie podejmują studia liczne grupy studentów z całej Polski, a coraz częściej także studenci zagraniczni.

Badania naukowe podejmowane w zakładach i pracowniach obejmują wszystkie epoki i dyscypliny historyczne. Prowadzone są badania od historii starożytnej po dzieje współczesne. Początkowo w pierwszych latach budowania polskiej nauki historycznej główna uwaga koncentrowana była na studiach nad dziejami Śląska, aby przez uzyskane wyniki, odmienne od dawnej historiografii niemieckiej, ukazywać nowym mieszkańcom tych ziem przeszłość Śląska i budować przywiązanie do nowego miejsca zamieszkania. Nie rezygnując z badań śląskoznawczych były rozbudowywane zainteresowania dziejami całej Polski, a także i historią powszechną, ze szczególnym zainteresowaniem dla tworzenia własnej, wrocławskiej, ale polskiej, syntezy historii Niemiec. Na podstawie wyników badań prowadzone są różnorodne dyskusje z historykami niemieckimi, tak w czasie bezpośrednich spotkań, jak i w druku.