Misją Fundacji Obywatelskiego Rozwoju-Ryki jest wywieranie pozytywnego wpływu na rzeczywistość w duchu lokalnego patriotyzmu, celem wszechstronnego rozwoju naszego regionu.

Wśród celów powołania Fundacji wymienić można:

- wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i rolnictwa,

- ułatwianie zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej przez nowo powstałe i już istniejące przedsiębiorstwa,

- współpracę z instytucjami publicznymi, instytucjami samorządu gospodarczego, organizacjami pozarządowymi, - przedsiębiorcami z kraju i z zagranicy,

- propagowanie idei wolontariatu, a także prowadzenie działań na polu edukacji,

- inicjowanie oraz współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

- promowanie powiatu ryckiego, regionu lubelskiego w Polsce i na świecie

- wszczynanie oraz popieranie inicjatyw na rzecz sportu, kultury i turystyki

- zakładanie i wspieranie lokalnych mediów,

- wspieranie działań na rzecz lokalnej architektury i sztuki użytkowej,

- odkrywanie, ochronę i promocję zabytków, miejsc oraz obiektów związanych z lokalną historią, kulturą i tradycją.