Instytut Badań Gospodarczych jest samodzielną jednostką zaangażowaną w prowadzenie oraz popularyzację wyników badan naukowych w zakresie nauk ekonomicznych.

Celami statutowymi Instytutu są: - promowanie i wspomaganie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski; - podnoszenie świadomości ekonomicznej społeczeństwa i szerzenie kultury ekonomicznej w polskim społeczeństwie; - tworzenie warunków dla rozwoju nauk ekonomicznych i propagowanie ich dorobku w Polsce i za granicą; - podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów; - promowanie integracji i współpracy pomiędzy ekonomistami akademickimi oraz praktykami gospodarczymi.

Działalność Instytutu koncentruje się na wspieraniu badań naukowych poprzez prowadzenie wydawnictwa naukowego, współpracę w publikowaniu dwóch pism naukowych z zakresu ekonomii ("Oeconomia Copernicana" i "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy"), realizacji projektów badawczych oraz organizowaniu konferencji naukowych. Realizując swoje cele Instytut współpracuje z polskimi oraz zagranicznymi uniwersytetami oraz ośrodkami badawczymi.