Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest uczelnią niepubliczną założoną przez Małopolskie Centrum Edukacji Ekonomicznej w 1995 r. Jej misją jest tworzenie i przekazywanie wiedzy ludziom w różnych okresach ich życia, kształcenie kadr dla gospodarki w oparciu o najnowsze badania naukowe, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Uczelnia powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, z którym do chwili obecnej ściśle współpracuje, dostosowując ofertę edukacyjną do wymagań stawianych absolwentom studiów wyższych przez ich późniejszych pracodawców.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach: Pedagogika oraz Zarządzanie, a także studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Turystyka i rekreacja. Wiedza teoretyczna, przekazywana studentom w procesie kształcenia, oparta jest na doświadczeniu praktycznym zdobywanym w trakcie krajowych i zagranicznych praktyk zawodowych. Nauczyciele akademiccy, rekrutujący się z wiodących ośrodków uniwersyteckich (polskich i zagranicznych), w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych kładą szczególny nacisk na kreatywne myślenie, praktyczne rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy zespołowej oraz znajomość języków obcych.

Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia naukowe, socjalne, mieszkaniowe, sportowe, a także stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, co pozwala znacząco obniżyć koszty studiowania.

Oferta edukacyjna obejmuje dodatkowo studia podyplomowe, kursy i szkolenia skierowane do praktyki gospodarczej, ekspertyzy i usługi konsultingowe dla przedsiębiorstw.

Długoletnia działalność ugruntowała pozycję Uczelni na rynku edukacyjnym, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej pozycji, jaką Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna zajmuje w rankingach szkół wyższych.

Od początku istnienia Uczelnia spotykała się, i nadal spotyka, z przychylnością i wysoką oceną mieszkańców, instytucji i władz lokalnych. Przede wszystkim jednak cieszy się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Jesteśmy Uczelnią przyjazną studentom!