Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest uczelnią publiczną, której misją jest realizacja celów związanych z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem pokoleń Polaków zgodnie z zasadami wolności nauki, wolności twórczości i równości dostępu do wiedzy. Władze

Uczelni w swoich działaniach dążą do zbudowania wiodącego lokalnego ośrodka naukowo – dydaktycznego. Realizując założone cele PWSZ służy rozwojowi regionu płockiego i całego Mazowsza poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, umożliwienie dostępu do aktualnej wiedzy i propagowanie obywatelskich i proeuropejskich postaw obywatelskich i społecznych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, jako uczelnią państwowa, prowadzi i rozwija kształcenie w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na dwóch poziomach kwalifikacji (studia I i II stopnia), w obszarze nauk społecznych, humanistycznych i medycznych a także inżynierskich – informatyka - w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich.