Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie działa od roku 1999. Historia Instytutu i kierunku studiów „politologia” sięga jednak specjalizacji, która w okresie istnienia Akademii Teologii Katolickiej występowała pod różnymi nazwami. Najpierw była to katolicka nauka społeczna (1982), potem chrześcijańskie nauki społeczne (1991), następnie politologia i nauki społeczne (1993), a w końcu – politologia (1999).

Biorąc pod uwagę tę genezę, niewątpliwym osiągnięciem jest przeobrażenie się w ciągu kilkunastu lat specjalizacji katolicka nauka społeczna w kierunek politologia, spełniający wszystkie wymagane standardy naukowe i edukacyjne. Instytut Politologii posiada obecnie ugruntowaną markę w obszarze szkolnictwa wyższego. Jest on rozpoznawany w kraju oraz za granicą zwłaszcza dzięki badaniom naukowym dotyczących kulturowych podstaw polityki, relacji na styku polityka – religia oraz procesów politycznych i kulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki kontaktom i zaangażowaniu jego pracowników Instytut Politologii cieszy się uznaniem w polskich i zagranicznych środowiskach naukowych i pozanaukowych (politycznych, kościelnych). Instytut Politologii UKSW stanowi jedną z najmłodszych polskich jednostek politologicznych, ale jednocześnie uznawany jest za jedną z najbardziej prężnych i innowacyjnych.

Twórcą i założycielem Instytutu jest wybitny polski teolog i politolog prof. dr hab. Helmut Juros (były Rektor ATK), który kierował Instytutem do roku 2005. W latach 2005-2008 Instytutem kierował prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz. Dyrektorem Instytutu od 2008 do 2012 roku była prof. dr hab. Aniela Dylus, a od 2012 roku obowiązki Dyrektora pełni prof. dr hab. Radosław Zenderowski. Instytut Politologii jest drugim co do wielkości instytutem w ramach Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych i jednym z największych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Strukturę organizacyjno-naukową IP tworzą katedry, zakłady oraz sekcje reprezentujące poszczególne obszary tematyczne nauk o polityce (subdyscypliny). Katedry oraz zakłady prowadzą badania w zakresie nauk o polityce w ramach seminariów tematycznych oraz w obszarze specjalistycznych zainteresowań pracowników naukowych. Sekcje stanowią natomiast grupy badawcze zrzeszające naukowców z różnych katedr prowadzących swoje badania w obrębie konkretnej problematyki. Na tle innych ośrodków politologicznych w Polsce Instytut Politologii odróżnia się po pierwsze – swoją „młodością”, po drugie – specyfiką prowadzonych badań odnoszących się przede wszystkim do tzw. miękkiej politologii (myśl polityczna, filozofia polityki, aksjologia polityki, etyka polityczna), po trzecie – niezwykle dynamicznym zespołem naukowym tworzonym przez naukowców krajowych i zagranicznych. Wyrazem uznania dla dorobku naukowego naszych pracowników jest fakt, że zasiadają oni w komitetach naukowych PAN (m.in. Komitet Nauk Politycznych, Komitet Etyki w Nauce), radach naukowych różnych gremiów (m.in. Instytutu Studiów Politycznych PAN), radach naukowych prestiżowych czasopism naukowych, są członkami międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, takich jak np. International Political Science Association, Europejskie Stowarzyszenie Etyków Societas Ethica (gdzie są członkami Zarządu), Görres-Gesellschaft, Vereinigung für katholische Sozialethik in Mitteleuropa, Europejskie European Society of Catholic Theology (pełnili funkcje wiceprezydentów), British Association for Slavonic and East European Studies, European Association for Population Studies oraz krajowych stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (kilka kadencji – przewodniczący Oddziału Warszawskiego), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska i innych.