Celem Towarzystwa Nauki i Kultury "Libra" jest:

- popieranie i rozwijanie badań naukowych oraz ich promocja w społeczeństwie,

- integracja środowiska naukowo-kulturalnego,

- prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania,

- wspierania i pomocy w przedsięwzięciach naukowo-kulturalnych,

- współdziałanie z administracją państwową, samorządem terytorialnym, sektorem gospodarczym oraz partiami politycznymi,

- prowadzenie działań na rzecz podwyższania kompetencji członków Towarzystwa,

- kultywowanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, patriotyzmu oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- promocja idei wolontariatu.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie warsztatów naukowych, kulturalnych i edukacyjnych,

- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

- organizowanie imprez naukowych i kulturalnych,

- wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Towarzystwa,

- fundowanie stypendiów,

- pozafinansowe wspieranie naukowców,

- organizowanie wystaw, obozów i plenerów naukowych i kulturalnych.