Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - do jego zakresu działania należy upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie pierwszych Piastów z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego, kulturze materialnej wczesnośredniowiecznej Polski oraz dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jako miejsca kształtowania się polskiej państwowości, a także dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi wielkopolskiej, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów poprzez:

- gromadzenie zbiorów i dokumentowanie obiektów kultury materialnej i niematerialnej w tym w zakresie określonym w ;

- inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

- udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

- zabezpieczanie i konserwowanie zbiorów;

- organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz objazdowych;

- prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie archeologii, historii, etnografii i środowiska przyrodniczego,

- przyjmowanie w depozyt zbiorów;

- prowadzenie działalności edukacyjnej,

- prowadzenie biblioteki oraz archiwum dokumentacji naukowej;

- przygotowywanie opinii oraz udzielanie informacji, porad i pomocy, w zakresie swojej działalności, osobom prawnym i fizycznym;

- zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych archiwaliów;

- współpracę z krajowymi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, instytutami badawczymi oraz administracją rządową i samorządową.