Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas powstał w 2005 roku w ramach przygotowań do uruchomienia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Kierunek ten uczelnia prowadzi od 1 października 2005 roku na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 15 lipca 2005 roku.

Instytut prowadzi kształcenie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie studiów I i II stopnia. Studia te przygotowują do pełnienia ról zawodowych w sektorze mediów i komunikacji społecznej. Absolwenci kierunku posiadają szeroką wiedzę i umiejętności pozwalające im pracować na stanowiskach dziennikarskich oraz kierowniczych w instytucjach medialnych i „okołomedialnych” (np. sektor public relations, reklamy, marketingu politycznego). Studia przygotują absolwentów do pracy w charakterze dziennikarza, redaktora i menedżera mediów oraz zapoznają ich z zasadami funkcjonowania organizacji medialnych oraz rolą takich organizacji we współczesnych społeczeństwach i państwach (rolą analizowaną m.in. w kontekście procesów globalizacji, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyłaniania się gospodarki opartej na wiedzy).