Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, konstytucji apostolskiej "Sapientia Christiana" z dnia 15 kwietnia 1979 r. oraz odrębnego regulaminu, uwzględniającego przepisy państwowe i kościelne, posiadającego aprobatę Kongregacji Wychowania Katolickiego. Podstawowe zadania: kształcenie studentów, prowadzenie badań naukowych oraz kształtowanie postaw i wychowanie studentów realizowane są w ramach dwóch kierunków studiów: teologia i nauki o rodzinie.

Wydział Teologiczny ma bardzo duże osiągnięcia badawcze i dydaktyczne. Pracowało na nim wielu wybitnych teologów, którzy wiele wnieśli do rozwoju teologii. Obecnie może się szczycić liczną kadrą pracowników naukowo-badawczych.