Wydawnictwo DiG - prywatne wydawnictwo, działające na rynku od maja 1991 roku.

Tematyka wydawanych publikacji obejmuje różne dziedziny nauk humanistycznych — historię, historię sztuki, historię literatury, genealogię, biografistykę i archiwistykę.

Wysokie standardy merytoryczne i formalne zyskały uznanie w postaci kilkunastu nagród, wyróżnień i nominacji przyznanych książkom i autorom naszego wydawnictwa, m.in. Klio, Nagroda im. A. Heymowskiego, Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka, nominacja do Podporiusza 2003. Ostatnio (2 XII 2009 r.) laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej został prof. Jerzy Strzelczyk za książkę "Pióro w wątłych dłoniach".

Dotychczas opublikowanych zostało ponad siedemset tytułów (wśród nich „Sztuka perska” Zdzisława Żygulskiego jun., „Nośniki pamięci historycznej” Marcina Kuli, „Aleje czarów” Juliusza Wiktora Gomulickiego, „Malarstwo gotyckie w Polsce”, „Architektura romańska w Polsce” Zygmunta Świechowskiego), wydawane są samodzielnie bądź we współpracy z innymi instytucjami (m.in. Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW (d. OBTA), Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Instytut Historyczny UW, Instytut Sztuki PAN, Instytut Historii PAN, Archiwum Główne Akt Dawnych) kilka publikacji periodycznych (miesięczników, kwartalników i roczników, np. „Przegląd Historyczny”, „Dzieje Najnowsze”, „Kronika Warszawy”, „Studia Źródłoznawcze”). Wydawnictwo DiG jest członkiem Polskiej Izby Książki.