Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kontynuuje działalność Instytutu Nauk Społecznych AMW oraz jednostek organizacyjnych, które go poprzedzały. Został utworzony w 2008 roku na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 218/MON z dnia 6 maja 2008 r. W chwili obecnej na wydziale w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia studiuje 838 studentów.

Wydział realizuje kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, na które składa się trójmiejski i pomorski rynek pracy. Jego cechami charakterystycznymi są instytucje i firmy prowadzące działalność w wymiarze międzynarodowym, duża liczba placówek szkolno-wychowawczych oraz jednostek publicznych kooperujących z licznymi jednostkami wojskowymi. Skłoniło to władze Wydziału i Instytutu do podjęcia decyzji o uruchomieniu kierunku Wojsko w Systemie Służb Publicznych. Ponadto WNHiS wpiera realizację procesu dydaktycznego na innych wydziałach.