Tytuł Rocznik Integracji Europejskiej
ISSN 1899-6256
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Rocznik Integracji Europejskiej
2010, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europeizacja ad extra w zarządzaniu zewnętrznym (external governance) Unii Europejskiej Janusz Ruszkowski s. 7-27
Polska i Niemcy wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej i stosunków z Rosją w pierwszej dekadzie XXI wieku Mieczysław Stolarczyk s. 29-65
USA-Unia Europejska. Stan i perspektywy relacji transatlantyckich Jadwiga Kiwerska s. 67-86
Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej Jerzy Babiak s. 87-97
Perspektywy integracji państw pojugosłowiańskich z Unią Europejską Renata Podgórzańska s. 99-118
Wzmocniona współpraca państw Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony Tomasz Kubin s. 119-135
Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu międzynarodowego – stan obecny i perspektywy Marek Rewizorski s. 137-153
Mechanizmy finansowania operacji wojskowych Unii Europejskiej – ewolucja, uwarunkowania, perspektywy Beata Przybylska-Maszner s. 156-170
Spór rosyjsko-białoruski z czerwca 2010 roku a solidarność Unii Europejskiej wobec kryzysów gazowych Łukasz Donaj s. 172-195
Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na przykładzie Partnerstwa Wschodniego i Partnerstwa dla Modernizacji. Komentarz politologiczny Zbigniew Czachór s. 197-204
Misje pokojowe Unii Europejskiej w stosunkach francusko-amerykańskich na przełomie XX i XXI wieku Miron Łakomy s. 205-215
Turcja – geopolityczny pomost między Azją a Europą? Przemysław Osiewicz s. 218-232
Izrael członkiem Unii Europejskiej? Teoria (możliwej) konieczności Marek Kaźmierczak s. 233-253
Adaptacja systemów oświaty i szkolnictwa wyższego w Rumunii do standardów UE Janusz Solak s. 255-270
Stosunki UE-Chiny w zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej Izabela Janicka s. 272-280
Kontynuacja i zmiany. Strategia „Europa 2020″ Małgorzata Kubicka s. 281-290
Unia Europejska wspólnotą bezprawia? Duże i małe manipulacje w instytucjach unijnych w związku z wejściem w życie Traktatu lizbońskiego Adam Jaskulski s. 291-299
Wpływ integracji europejskiej na zmianę przepisów prawa w Polsce w zakresie ochrony informacji niejawnych Kornela Oblińska s. 301-313
Implementacja i ewaluacja polityki ekologicznej Unii Europejskiej Liliana Gmerek s. 315-333
Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli 25-26 marca 2010 r. s. 335-340
Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli 28–29 paŸdziernika 2010 r. s. 341-344
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu s. 345-381
"Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych", red. Jacek Knopek, Toruń 2009 : [recenzja] Marek Moliński Jacek Konopka (aut. dzieła rec.) s. 383-387
"Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej", Warszawa 2008 : [recenzja] Marta Zobeniak s. 387-389
"Misje cywilne Unii Europejskiej", red. Beata Przybylska-Maszner, Poznań 2010 : [recenzja] jacek Raubo Beata Przybylska-Maszner (aut. dzieła rec.) s. 389-394
"Leksykon integracji europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Be zpieczeñ - stwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony", Beata Przybylska-Maszner, Anna Potyrała, Poznań 2009 : [recenzja] Marcin Piechocki Anna Potyrała (aut. dzieła rec.) Beata Przybylska-Maszner (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"Hans-Dietrich Genscher w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969–1992", Aleksandra Kruk, Katowice 2010 : [recenzja] Marta Zobeniak Aleksandra Kruk (aut. dzieła rec.) s. 395-397