Tytuł Rocznik Integracji Europejskiej
ISSN 1899-6256
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Rocznik Integracji Europejskiej
2009, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy integracji monetarnej w Europie. Analiza potencjalnych szans i zagrożeń związanych z posługiwaniem się euro w Polsce Maciej Walkowski s. 7-23
Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jako instrument integracji międzynarodowej Jacek Sobczak s. 25-46
Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej przewidywana w traktacie lizbońskim Janusz J. Węc s. 47-65
Czy możliwa jest europejska kultura strategiczna? Analiza porównawcza narodowych strategii bezpieczeństwa (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) Krzysztof Malinowski s. 67-78
Europejski kontekst stosunków polsko-niemieckich w okresie rządów koalicji PO-PSL (2007-2009) Bogdan Koszel s. 79-101
Wschodni wymiar polityki zagranicznej UE w okresie prezydencji niemieckiej 2007 roku Michał M. Kosman s. 103-125
Partnerstwo Wschodnie – miejsce wymiaru wschodniego w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa UE Joanna Cieślińska s. 127-153
Francja i Niemcy w procesie powstawania Unii Gospodarczej i Walutowej Unii Europejskiej Joanna Ciesielska-Klikowska s. 155-186
Turcja na drodze do członkostwa w UE: uwarunkowania, przebieg oraz perspektywy negocjacji akcesyjnych Przemysław Osiewicz s. 187-209
Traktat z Lizbony a perspektywa akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej Zbigniew Czachór s. 211-218
O krok bliżej do Unii – Nowa Umowa Stowarzyszeniowa między Ukrainą a UE Olena Lugina s. 219-224
Program Phare w Rumunii Monika Widomska s. 225-239
Etnocentryzm polski i rumuński w "Europie ojczyzn" Janusz Solak s. 241-254
Kontrowersje wokół Traktatu Lizbońskiego Tomasz Hoffmann s. 255-278
Proces ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego – casus Irlandii, RFN, Polski, Czech i Wielkiej Brytanii Mikołaj J. Tomaszyk s. 279-293
Problemy ludnościowe na Litwie, Łotwie i w Estonii na tle krajów Unii Europejskiej Tadeusz Miluski s. 298-318
Zewnętrzna polityka rozwoju Unii Europejskiej Krzysztof Senger s. 319-332
Bunt mas w zjednoczonej Europie Marek Kaźmierczak s. 333-354
Wolna Partia Demokratyczna (FDP) w Parlamencie Europejskim Aleksandra Kruk s. 355-366
Prawo do informacji w systemie prawa unijnego Ksenia Kakarenko s. 367-379
Prasa polska o wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Adam Barabasz s. 381-398
Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli 18-19 czerwca 2009. Konkluzje prezydencji czeskiej s. 399-416
Program prac prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej 1 lipca–31 grudnia 2009 r. s. 417-453
Przemówienie inauguracyjne nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka na otwarcie sesji plenarnej PE 15 wrzeœnia 2009 r. w Strasburgu s. 454-459
"Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego oraz integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską", Agnieszka Bielawska, Toruń 2009 : [recenzja] Izabela Janicka Agnieszka Bielawska (aut. dzieła rec.) s. 461-464
"Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i przysz³oœci energetycznej Unii Europejskiej", pod red. Mikołaja J. Tomaszyka, Adama Jaskulskiego, Poznań 2008 : [recenzja] Marcin Piechocki Adam Jaskulski (aut. dzieła rec.) Mikołaj J. Tomaszyk (aut. dzieła rec.) s. 464-465
"Europa na rozdrożu", Tomasz Grzegorz Grosse, Warszawa 2008 : [recenzja] Jan Piosik Tomasz Grzegorz Grosse (aut. dzieła rec.) s. 466-467
"Parlament Europejski a sprawa Gazociągu Północnego. Raport Marcina Libickiego. Biała Księga", red. Szymon Szynkowski vel Sęk, Poznań 2009 : [recenzja] Adam Jaskulski Szymon Szynkowski (aut. dzieła rec.) s. 467-469