Tytuł Rocznik Integracji Europejskiej
ISSN 1899-6256
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Rocznik Integracji Europejskiej
2008, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europa und sein Osten aus geopolitischer Sicht Heinz Timmermann s. 7-20
Europejski Nakaz Aresztowania – dylematy i wątpliwości. Perspektywa polska Jacek Sobczak s. 21-42
Nowy model prezydencji w Unii Europejskiej po zmianach zaproponowanych w traktacie lizbońskim. Janusz Węc s. 43-54
Teoretyczne wyznaczniki zmiany i rozwoju Unii Europejskiej na przykładzie analizy programu prezydencji Francji - drugie półrocze 2008 Zbigniew Czachór s. 55-70
Dziesięć lat po Saint-Malo: próba bilansu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Ryszard Zięba s. 71-83
Interessen statt Werte. Überlegungen zu einer realistischen Russlandpolitik der EU Gerhard Mangott s. 85-93
Liberałowie wobec Konstytucji Europejskiej i modelu integracji Paweł Lisiewicz s. 95-111
Dylematy Europy Socjalnej. Nordycki model socjalny – w stronę konwergencji czy różnorodności? Wojciech Nowiak s. 113-130
„Uprzywilejowane partnerstwo”. Rząd Angeli Merkel (CDU Bogdan Koszel s. 131-146
Stosunki partnerskie Unii Europejskiej i Rosji Wojciech Stankiewicz s. 147-166
Fundusze Unii Europejskiej o ukierunkowaniu tematycznym Tomasz Hoffmann s. 167-186
Europejskie aspiracje Turcji a problemy asymilacyjne mniejszości tureckiej w Niemczech Izabela Janicka s. 187-203
RFN–Unia Europejska i Pakt Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej Patrycja Sokołowska s. 205-237
Kolejna runda rokowań na Cyprze: szansa na przełom? Przemysław Osiewicz s. 239-250
Projekt Federacji Europy Centralnej i Południowej w myśli politycznej emigracji polskiej w latach 1939-1943 Adam Barabasz s. 251-268
Udział Polski w operacjach wojskowych Unii Europejskiej Marcin Lasoń s. 269-286
Ewolucja oraz determinanty kształtujące wspólnotowy rynek pracy przed wschodnim rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r. Magdalena Kacperska s. 287-302
Referendum nad Traktatem Lizbońskim w Irlandii. Analiza politologiczna Mateusz Sakowicz s. 303-315
Integracja europejska w perspektywie teorii gier wielokrotnych. Wybrane zagadnienia Marek Kaźmierczak s. 317-331
Audiowizualne usługi medialne w o świetle dyrektywy 2007/65 Ksenia Kakarenko s. 333-343
Posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli 19-20 czerwca 2008. Konkluzje prezydencji s. 345-361
Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli 15 i 16 paŸdziernika 2008 r. Konkluzje prezydencji s. 362-367
Posiedzenie rady Europejskiej w Brukseli 11 i 12 grudnia 2008 r. Konkluzje prezydencji s. 368-379
"European Union Policy towards Ukraine: Partnership or Membership?", Andrzej Podraza (red.), Lublin 2006 : [recenzja] Adam Jaskulski Andrzej Podraza (aut. dzieła rec.) s. 381-383
"Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950–2005. Między ideą ponadnarodowoœci a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna", Janusz Józef Węc, Kraków 2006 : [recenzja] Adam Jaskulski Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 383-386
"Unia Europejska w procesie reform traktatowych", Andrzej Podraza, Lublin 2007 : [recnzja] Mikołaj J. Tomaszyk Andrzej Podraza (aut. dzieła rec.) s. 386-389
"Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie", Tomasz Kubin, Katowice 2007 : [recenzja] Joanna Ciesielska Tomasz Kubin (aut. dzieła rec.) s. 389-391