Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Studia Włocławskie
2016, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5-6
Chrystologiczno-eklezjalno-mariologiczne znamię "Boga, bogatego w miłosierdzie" Wojciech Hanc s. 9-34
Miłosierdzie w nauczaniu papieża Franciszka Adam Józef Sobczyk s. 35-50
Bulla Misericordiae vultus – nieoceniony darpapieża Franciszka Czesław Parzyszek s. 51-60
Miłosierdzie i sprawiedliwość w porządku religijnym Jan Kazimierz Przybyłowski s. 61-74
Rola miłosierdzia w wychowaniu moralnym Jarosław Lisica s. 75-86
Czynna miłość u "ojca ubogich" – św. Zygmunt Gorazdowski (1845–1920) Stanisław Suwiński s. 87-102
Tajemnica Bożego miłosierdzia w świetle wypowiedzi sługi Bożego Jacka Woronieckiego Jerzy Misiurek s. 103-119
Miłosierdzie Ojca: na podstawie przypowieści o "synu marnotrawnym" Agnieszka Henryka Jabłonowska s. 121-136
Elementy treściowe doświadczeń mistycznych św. Mechtyldy von Hackeborn Lech Król s. 139-154
Odczytywanie powołania do życia pustelniczego na przykładzie Carlo Carretto Ireneusz Werbiński s. 155-168
Rodzina – najcenniejsze dobro ludzkości i Kościoła: refleksja teologicznopastoralna na podstawie współczesnego nauczania Kościoła katolickiego Zbigniew Zarembski s. 169-182
Słowo, jego tajemnica i sztuka przekazu Kazimierz Panuś s. 183-198
Katecheza seniorów Kazimierz Skoczylas s. 199-216
Znaczenie prawa własnego w życiu zakonnym w świetle dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II Janusz Borucki s. 217-234
Główne założenia reformy kanonicznego procesu o nieważność małżeństwa dokonanej przez papieża Franciszka Janusz Gręźlikowski s. 235-252
Dowodzenie nieważności małżeństwa z tytułu poważnego braku rozeznania oceniającego i z tytułu niezdolności do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich Krzysztof Graczyk s. 253-274
Bóg chrześcijan i Bóg muzułmanów: czy jest to ten sam Bóg? : refleksje przy okazji spotkania kultur Mateusz Potoczny s. 275-292
Apologetyczne modele recepcji buddyzmu na Zachodzie w XX wieku Leonard Fic s. 293-316
Motyw cierpienia Chrystusa w Pasji według św. Mateusza Johanna Sebastiana Bacha Janusz Drewniak s. 317-338
Właściwa antropologia jako fundament ekologii integralnej Zdzisław Pawlak s. 339-356
Naczelne funkcje logiki względem filozofii w rozumieniu Józefa Marii Bocheńskiego Rafał Szprync s. 357-372
Z historii zakonu karmelitów dawnej obserwancji, czyli trzewiczkowych (carmelitae calceati) Józef Dębiński s. 373-390
Historiozofia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Piotr Liszka s. 391-406
Pożyteczny panegiryk: ujawnione na nowo źródło do dziejów diecezji włocławskiej Wojciech Frątczak s. 409-422
Z dziejów fundacji Jana Rętwińskiego w Trutowie Henryk Witczak s. 423-450
Klasztor bernardynek kaliskich na podstawie tzw. kaliskiego kopiarza Stefan Szczeblewski s. 451-464
Parafia w Mąkoszynie na przełomie XIX i XX wieku w świetle akt wizytacyjnych Józef Szymański s. 465-476
Miłosierdzie Boże w korespondencji bp. Antoniego Pawłowskiego z ks. Michałem Sopoćko: teksty z komentarzem Zbigniew Gmurczyk s. 477-501
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2015 Janusz Borucki s. 505-512
"Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym", Lublin 2012 : [recenzja] Tomasz Wróbel s. 513-517
"Studia Soborowe, t. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, cz. 2", Toruń 2015 : [recenzja] Krzysztof Kiełpiński M. Białkowski (aut. dzieła rec.) s. 517-520
"Katecheta i katechizowany w sieci", Toruń 2015 : [recenzja] Wojciech Cichosz B. Bilicka (aut. dzieła rec.) s. 520-522
Wykaz skrótów s. 523-524