Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia Włocławskie
2007, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa Wiesław Mering s. 7
Życiorys księdza profesora Stanisława Librowskiego s. 9-12
Bibliografia dorobku naukowego ks. prof. dr. hab. Stanisława Librowskiego s. 13-31
Działalność dydaktyczna księdza profesora Stanisława Librowskiego Jan Kopiec s. 35-44
Wkład księdza profesora Stanisława Librowskiego w powstanie, organizację i realizację zadań statutowych Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Maria Dębowska s. 45-64
Ksiądz Stanisław Librowski - włocławski historyk i archiwista Witold Kujawski s. 65-76
Ks. Stanisław Librowski jako świadek i dokumentalista martyrologii diecezji włocławskiej Wojciech Frątczak s. 77-84
Wkład ks. Librowskiego w proces beatyfikacyjny bpa Michała Kozala Tomasz Kaczmarek s. 85-95
Księgozbiór ks. Stanisława Librowskiego jako element warsztatu naukowego historyka Kazimierz Rulka s. 96-117
Materiały do dziejów diecezji włocławskiej w "Tekach" ks. prof. Stanisława Librowskiego Józef Dębiński s. 118-130
Wspomnienie o księdzu Stanisławie Librowskim Laurencja Jędrzejczak s. 132-142
Moje wspomnienia o ks. profesorze Stanisławie Librowskim Anzelm Janusz Szteinke s. 143-160
Statut i regulamin archiwów kościelnych Andrzej Bruździński s. 162-170
Koegzystencjalny charakter bytu człowieka w świecie Jan Nowaczyk s. 173-185
Prymat papieski - "trudny dar dla całego Kościoła" : zasady teologicznej hermeneutyki dialogu o prymacie Roman Małecki s. 186-200
Pojęcie wolności w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny Waldemar Karasiński s. 201-212
Ambiwalentne postawy człowieka wobec cierpienia Henryk Sławiński s. 213-220
Pornografia a środki społecznego przekazu Henryk Szymański s. 221-228
Przygotowanie kobiety do realizacji drogi powołania życiowego według Jadwigi Zamoyskiej Ireneusz Werbiński s. 229-241
Postawa wierności w życiu i w twórczości św. Józefa S. Pelczara Lech Król s. 242-257
Świętorodzinny rys duchowości chrześcijańskiej według Jana Berthier (1840-1908) założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Adam Józef Sobczyk s. 258-268
Euchologia mszalna za zmarłego biskupa Krzysztof Konecki s. 269-279
Ruch retorycznej odnowy kaznodziejstwa europejskiego - odnowa formy Tadeusz Lewandowski s. 280-289
Pełnomocnicy procesowi i adwokaci w świetle kodeksów prawa kanonicznego i instrukcji "dignitas connubii" : kwalifikacje i zadania procesowe Janusz Borucki s. 290-302
Urząd promotora sprawiedliwości w obowiązujących przepisach prawa kanonicznego Janusz Gręźlikowski s. 303-319
Niezdolność do wypełnienia zobowiązania "bonum prolis" przez nupturientów na skutek choroby neurologicznej : interpretacja prawna zagadnienia Krzysztof Graczyk s. 320-330
Środowisko rodzinne jako czynnik socjalizacyjny w procesie kształtującym nastawienia i postawy dzieci i młodzieży Joanna Beata Borowiak s. 331-340
Nauka społeczna Kościoła i zadania Akcji Katolickiej a funkcjonowanie folwarków i reforma rolna w świetle pamiętnika i publicystyki ziemianina Eugeniusza Kłoczowskiego Irena Żabińska s. 341-351
Z dziejów parafii Naświętszego Zbawiciela we Włocławku Krzysztof Optołowicz s. 355-365
Nauczanie teologii dogmatycznej we włocławskim Seminarium Duchownym po II wojnie światowej Wojciech Hanc s. 366-401
Kontakty ks. Stanisława Chodyńskiego z Jasną Górą Janusz Zbudniewek s. 402-420
Ks. Antoni Warmuz - profesor filozofii Seminarium Duchownego we Włocławku i duszpasterz Zdzisław Pawlak s. 421-441
Literackie walory twórczości homiletycznej ks. Władysława Mirskiego (1896-1950) Arkadiusz Ciechalski s. 442-459
Tajemnice tumby : o nagrobku biskupa Piotra z Bnina z włocławskiej katedry Piotr Pawłowski s. 460-481
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 2006 Krzysztof Graczyk Waldemar Karasiński Lech Król s. 485-495
"Kapłan niezłomny. Ksiądz Bogumił Kasprzak świadek prawdy w dramatycznych czasach", Jadwiga Świgoniak, Kraków 2007 : [recenzja] Waldemar Rozynkowski Jadwiga Świgoniak (aut. dzieła rec.) s. 496-499
"Teologiczno-dogmatyczne podstawy życia duchowego według Katechizmu Kościoła Katolickiego", Adam Józef Sobczyk, Lublin 2005 : [recenzja] Ireneusz Werbiński Adam Józef Sobczyk (aut. dzieła rec.) s. 499-502