Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia Włocławskie
2006, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa Wiesław Mering s. 7-8
Życiorys księdza profesora Jana Nowaczyka s. 9-24
Bibliografia podmiotowa księdza profesora Jana Nowaczyka s. 25-29
Koncepcja sprzeczności w logice formalnej i diamacie Jan Nowaczyk s. 30-47
Formy uczestnictwa człowieka we wspólnocie według Karola Wojtyły Zdzisław Pawlak s. 51-62
Krytyka i prawda w filozofii Edmunda Husserla Antoni Siemianowski s. 63-68
Ekofilozofia - nauka na progu XXI wieku Józef M. Dołęga s. 69-81
Transplantacje - nowy sposób miłości bliźniego : wybrane aspekty medyczne, etyczne i prawne Andrzej Bohdanowicz s. 82-92
Wyznania wiary starożytnego Kościoła Tomasz Kaczmarek s. 93-107
Reinterpretacja apokatastazy jako urzeczywistnienia chrześcijańskiej nadziei w ujęciu teologii chrześcijańskiego Wschodu Mieczysław Kinaszczuk s. 108-122
Prymat papieski we współczesnych dyskusjach ekumenicznych Roman Małecki s. 123-141
Ateizm - "najpoważniejszy problem naszych czasów" Bronisław Dembowski s. 142-158
Treści teologiczno-celebracyjne obrzędów Komunii Krzysztof Konecki s. 159-165
Sprawowanie Eucharystii w odbiorze świeckich uczestników liturgii Helena Słowińska s. 166-178
Katecheza przygotowująca do pierwszej Komunii Kazimierz Skoczylas s. 179-193
Ewaluacja homilii Henryk Sławiński s. 194-203
Nietypowe zdarzenia a rozwój człowieka Ireneusz Werbiński s. 204-212
Umieranie i śmierć Jana Pawła II znakiem dla współczesnego świata Ryszard Kokoszka s. 213-219
Główne idee duchowości franciszkańskiej Piotr Głowacki s. 220-232
Znaczenie kultu Serca Jezusowego dla życia duchowego według św. Józefa S. Pelczara Lech Król s. 233-243
Kapituła katedralna i rada kapłańska - stary i nowy senat biskupa diecezjalnego : podstawy historyczno-prawne Janusz Borucki s. 244-257
Procesowe zadania promotora sprawiedliwości na etapie zaskarżenia małżeństwa i zawiązania sporu Krzysztof Graczyk s. 258-269
Ważność i aktualność czynności kanonicznych poprzedzających zawarcie małżeństwa : sugestie i uwagi prawno-duszpasterskie Janusz Gręźlikowski s. 270-300
Wokół kanonizacji biskupa Stanisława Waldemar Rozynkowski s. 301-307
Z dziejów chrześcijaństwa na ziemi wolińskiej Justyna Obodzińska s. 308-326
Diecezja kruszwicka, jej początki i przeniesienie do Włocławka Witold Kujawski s. 329-341
Katalogi biskupów włocławskich Piotr Pawłowski s. 342-360
Dobra biskupów włocławskich w ziemi dobrzyńskiej w świetle dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku Kazimierz Górski s. 361-368
Św. Stanisław BM patron kościołów parafialnych w diecezji włocławskiej Waldemar Rozynkowski s. 369-376
Kult Eucharystii w miastach średniowiecznych na przykładzie miast lokacyjnych Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (XIII-XV w.) Krzysztof Optołowicz s. 377-393
Z dziejów ekumenii w diecezji włocławskiej Wojciech Hanc s. 394-418
Z dziejów ruchu charystowskiego w Polsce i w diecezji włocławskiej Kazimierz Rulka s. 419-443
Księża diecezji włocławskiej posłami i senatorami w II Rzeczpospolitej Józef Dębiński s. 444-460
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 2005 Zbigniew Zarembski s. 463-468
Książki z księgozbioru rodziny Strzemboszów i Andrzeja Lisieckiego w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku : w uzupełnieniu pracy "Kolekcje historyczne, księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku" Bernadeta Iwańska-Cieślik s. 469-476
"Biblioteki Kościoła katolickiego w Polsce. Informator", oprac. Waldemar Żurek, Kielce 2005 : [recenzja] Kazimierz Rulka Waldemar Żurek (aut. dzieła rec.) s. 477-482
"Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni świeccy wobec małżeństw niesakramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa", Janusz Gręźlikowski, Częstochowa 2005 : [recenzja] Radosław Krajewski Janusz Gręźlikowski (aut. dzieła rec.) s. 483-486