Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Studia Włocławskie
2001, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego Bronisław Dembowski s. 7-8
Włocławek we wspomnieniach Prymasa Wyszyńskiego Roman Andrzejewski s. 11-28
Wierność Bogu znakiem chrześcijańskiego życia : refleksja nad duchowością Stefana Kardynała Wyszyńskiego w świetle "Zapisków więziennych" Piotr Głowacki s. 29-37
Rola pracy w formacji życia duchowego według kard. Stefana Wyszyńskiego Lech Król s. 38-50
Z dziejów Fundacji im. Jadwigi Kilaczyckiej w Londynie Ireneusz Werbiński s. 53-68
Forma prawna zawarcia małżeństwa w świetle obowiązujących przepisów prawa kanonicznego Janusz Borucki s. 71-85
Współczesny świat wobec spotkania Chrystusa i człowieka w sakramencie namaszczenia chorych Dariusz Człapiński s. 86-94
Czym jest zbawienie w buddyzmie? Leonard Fic s. 95-106
Instytucja synodu diecezjalnego w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II Janusz Gręźlikowski s. 107-126
Ochrona tajemnicy spowiedzi i jej uzasadnienia w prawie Stanów Zjednoczonych Marek Jurzyk s. 127-143
Chrystus i męczennik według świadectw patrystycznych z trzech pierwszych wieków Tomasz Kaczmarek s. 144-153
Duch Święty - Bóg - dar na nowy wiek Dariusz Kaliński s. 154-166
Ku jedności w Bogu z Chrystusem i Jego Kościołem : kontrowersje wokół deklaracji "Dominus Iesus" Jacek Kędzierski s. 167-177
Obrzędowość "matutinum tenebrarum" w XVI-wiecznych edycjach "Ceremoniału rzymskiego" i potrydenckim "Caeremoniale episcoporum" Andrzej Klocek s. 178-189
Nałożenie rąk w odnowionych obrzędach święceń Krzysztof Konecki s. 190-197
Organizacja duszpasterstwa pielgrzymkowego Mieczysław Łaszczyk s. 198-206
Christosa Yannarasa koncepcja człowieka jako bytu społecznego Roman Małecki s. 207-217
Problem nawrócenia w Kościele pierwotnym w świetle Dziejów Apostolskich Mirosław Michalak s. 218-230
Duchowość życia rodzinnego na podstawie listów więziennych i pasterskich świętego Pawła Apostoła Tomasz Michalski s. 231-238
Kobieta, Bóg i historia w 1Sm 1,1 - 2,10 Zdzisław Pawłowski s. 239-250
Formacja chrześcijańska młodzieży : rozważania pastoralne Jan Przybyłowski s. 251-263
Wymiar historyczny i aktualny instytucji separacji małżeńskiej Piotr Siołkowski s. 264-276
Katecheza w kontekście szkolnego programu wychowania Kazimierz Skoczylas s. 277-288
Rola homilii w liturgii Kościoła Henryk Sławiński s. 289-303
Współczesne tendencje dewaluacji seksu Jacek Szymański s. 304-312
Od św. Augustyna do św. Grzegorza z Tours : o wstawiennictwie świętych Zbigniew Wróbel s. 313-322
Myśl społeczna i zagadnienia odnowy moralnej w listach biskupów włocławskich w latach 1918-1939 Józef Dębiński s. 325-333
Pismo Święte w teorii i praktyce kaznodziejskiej bpa Władysława Krynickiego (1861-1928) Tadeusz Lewandowski s. 334-342
Filozoficzne dzieło ks. prof. Stanisława Mazierskiego Zdzisław Pawlak s. 343-354
Błogosławiony ks. Franciszek Drzewiecki orionista z Włocławka Flavio Peloso s. 355-358
Klasztor Sióstr Serafitek w Nieszawie (1903-1908) Waldemar Rozynkowski s. 359-364
Dwa wileńskie księgozbiory inteligenckie z XX w. w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku Kazimierz Rulka s. 365-384
Miejsce poety Bogdana Ostromęckiego w polskiej literaturze powojennej Mirosław Glazik s. 387-394
Karol Wojtyła: "Brat naszego Boga" - struktura oraz ideowo-artystyczny kontekst dramatu Mirosław Glazik Jadwiga Glazik s. 395-404
Wykaz nieopublikowanych prac magisterskich i doktorskich przechowywanych w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku Kazimierz Rulka s. 405-432
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2000 Roman Małecki s. 433-441
[Dnia 6 lipca 2001 roku członek Towarzystwa, ks. dr hab. Jerzy Bagrowicz...] Ireneusz Werbiński s. 442
"Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele", Jerzy Bagrowicz, Toruń 2000 : [recenzja] Kazimierz Skoczylas Jerzy Bagrowicz (aut. dzieła rec.) s. 443-444
"Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego", Janusz Gręźlikowski, Włocławek 2000 : [recenzja] Bolesław Cieślak Janusz Gręźlikowski (aut. dzieła rec.) s. 444-446
"Kościół jako wspólnota : dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulasa", Roman Małecki, Lublin 2000 : [recenzja] Jacek Kędzierski Roman Małecki (aut. dzieła rec.) s. 447-450
"Neoscholastyka i formy jej kontynuacji : studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku", Zdzisław Pawlak, Włocławek 2001 : [recenzja] Witold Dorsz Zdzisław Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 450-451
"Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży", Jan Przybyłowski, Lublin 2001 : [recenzja] Bronisław Mierzwiński Jan Przybyłowski (aut. dzieła rec.) s. 452-454
"Sakrament pokuty w polskich publikacjach teologicznomoralnych w latach 1918-1939", Antoni Poniński, Lublin 1999 : [recenzja] Ireneusz Werbiński Antoni Poniński (aut. dzieła rec.) s. 454-458
"Świętość według Apostoła Pawła", Tomasz Michalski, Warszawa 2000 : [recenzja] Ireneusz Werbiński Tomasz Michalski (aut. dzieła rec.) s. 458-460
"Wychowanie do wiary w nauczaniu Jana Pawła III. Studium teologiczno-pastoralne", Zbigniew Zarembski, Lublin 2001 : [recenzja] Dariusz Człapiński Zbigniew Zarembski (aut. dzieła rec.) s. 460-462