Tytuł Rocznik Teologii Katolickiej
ISSN 1644-8855
Wydawca Kuria Diecezjalna Białystok
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Rocznik Teologii Katolickiej
2008, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Edward Ozorowski s. 9
Duchowość miłosierdzia według bł. Michała Sopoćki Stanisław Urbański s. 13-30
Roztropność i męstwo Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia Józef Zabielski s. 31-46
Eucharystia jako ofiara miłości i miłosierdzia według Błogosławionego ks. Michała Sopoćki Andrzej Proniewski s. 47-63
Teologia peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego Edward Ozorowski s. 64-70
Dynamika miłosierdzia w orędziu nagrody i kary Andrzej Franciszek Dziuba s. 71-97
Skutki miłosierdzia okazywanego ojcu wobec syna w ujęciu Syr 3, 14-15 Jerzy Kułaczkowski s. 98-109
Kapłan jako szafarz Miłosierdzia Bożego według bł. ks. Michała Sopoćki Adam Skreczko s. 110-119
Teologia uczniostwa Stanisław Gądecki s. 120-134
Koncepcja czasu u Koheleta Paweł Murziński s. 135-143
Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego Tadeusz Syczewski s. 144-152
Diakonia jako wyzwanie dla uczniów Chrystusa dzisiaj Wiesław Przygoda s. 153-164
Ofiarniczy charakter życia duchowego świętej Teresy z Los Andes oraz Błogosławionych Hiacynty i Franciszka Marto Jacek Hardyś s. 165-178
Święta Elżbieta Węgierska - wzorzec stanowy dla kobiet w hagiografii polskiej XVI-XVIII wieku Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska s. 179-193
Modlitwa prośby w kazaniach i mowach religijnych arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza Zofia Pałubska s. 194-221
Aktualna sytuacja teologii pastoralnej w Polsce. Wybrane aspekty Jarosław Grzegorczyk s. 222-233
Katecheza w świetle zasady formalnej teologii pastoralnej Bogdan Biela s. 234-247
Pastoralna posługa dziekana Dariusz Lipiec s. 248-259
Początki organizacji terytorialnej Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Cesarstwie Rosyjskim : (w 225. rocznicę powstania archidiecezji i metropolii mohylowskiej) Tadeusz Kasabuła s. 260-271
Znaczenie rzymskich wspólnot chrześcijańskich i ich biskupa dla całego Kościoła w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa Johannes Hofmann Mieczysław Olszewski (tłum.) s. 272-290
Życie religijne w metropolii wileńskiej 1939-1945 Michał Sopoćko s. 293-308
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2007/2008 Tadeusz Kasabuła s. 309-314
Sprawozdanie z Sympozjum Post Netzwerk 18-21 IX 2008 Celje (Słowenia) "Ist die Kirche planbar? Alte Frage - dauernde Ansprüche? Czy da się zaplanować działalność Kościoła? Stare pytanie - trwałe wyzwania" Mieczysław Olszewski s. 315-318
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowego zorganizowanego w Łomży 23 października 2008 roku "190 rocznica powstania diecezji sejneńskiej" Adam Szot s. 319-320
"Historia kaznodziejstwa", Kazimierz Panuś, Kraków 2007 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Sens bycia człowiekiem. W poszukiwaniu ostatecznej perspektywy życia osobowego", Urszula Michalak, Łódź 2006 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Urszula Michalak (aut. dzieła rec.) s. 324-326
"W nadziei jesteśmy odkupieni. Komentarz do encykliki Benedykta XVI 'Spe salvi'", Jerzy Lewandowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Franciszek Wieczyński Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 327-328
"Leksykon teologii pastoralnej", pod red. R. Kamińskiego, W. Przygody, M. Fiałkowskiego, Lublin 2006 : [recenzja] Adam Skreczko Marek Fiałkowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) Wiesław Przygoda (aut. dzieła rec.) s. 329-331
"Nauczanie religii i postawy katechetów Wileńszczyzny", A. Skreczko, B. Grużewski, Warszawa-Białystok-Wilno 2008 : [recenzja] Józef Stala Bogusław Grużewski (aut. dzieła rec.) Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Gorzkie żale przybywajcie...", pod red. Stanisława Urbańskiego, Janusza Śmigiery, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) Janusz Śmigiera (aut. dzieła rec.) s. 335-338