Tytuł Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ISSN 1899-9573
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
2017, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Na łamach „Roczników Ekonomicznych KPSW”] s. 2
Dlaczego prognozy ekonomiczne są nietrafne? Beata Bazeli s. 11-22
Uwarunkowania rozwoju turystyki zrównoważonej : próba oceny Agnieszka Brelik s. 23-36
Wybrane kierunki doskonalenia dyskontowych metod oceny efektywności finansowej projektów inwestycyjnych Józef Bućko s. 37-54
Kapitał ludzki w polskiej gospodarce w świetle założeń nowej polityki spójności Unii Europejskiej Krzysztof Adam Firlej s. 55-68
Problems of development of the agricultural sector of Ukraine in the context of defects financial and economic regulation Iryna Khomyn s. 69-79
Sytuacja właścicieli turbin wiatrowych w świetle wprowadzonych zmian przepisów o podatkach lokalnych Mikołaj Kaczmarek s. 81-91
Absolutorium w jednostce samorządu terytorialnego – ocena pracy organu wykonawczego Janina Kotlińska s. 93-110
Region ekonomiczny we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej Katarzyna Miszczak s. 111-130
Dochodotwórcza rola rolnictwa w krajach Unii Europejskiej : analiza dynamiczna Agnieszka Baer-Nawrocka Ewa Kiryluk-Dryjska s. 133-147
Aktywa trwałe grup i organizacji producentów owoców i warzyw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005–2014 Maryla Bieniek-Majka s. 149-159
Konkurencyjność międzynarodowa podstawowych produktów rolnych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej (1994–2013) Dariusz Czakowski s. 161-180
Kompetencje kluczowe jako elementy przewagi na rynku pracy : ujęcie ilościowe Alicja Grześkowiak s. 181-190
A theoretical framework for the accounting and analytical maintenance of the company business processes in the company Alla Fatenok-Tkachuk A. Lozovskyi s. 191-199
Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w aspekcie jego przekształceń w ostatniej dekadzie Sebastian Kubala s. 201-218
Czynniki sprzyjające i ograniczające proces tworzenia organizacji wirtualnych wśród MSP w Polsce Urszula Słupska s. 219-232
Sytuacja finansowa indywidualnych gospodarstw rolnych FADN z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa : podobieństwa i różnice Katarzyna Smędzik-Ambroży s. 233-245
Znaczenie koncepcji zarządzania różnorodnością dla respektowania praw człowieka w świetle teorii i doświadczeń organizacji Elwira Gross-Gołacka s. 249-266
Recenzja monografii Andrzeja Czyżewskiego i Joanny Strońskiej-Ziemann pt. Obszary wiejskie w podregionie pilskim przez i po akcesji Polski do UE Piotr Kułyk Andrzej Czyżewski (aut. dzieła rec.) Joanna Strońska-Ziemann (aut. dzieła rec.) s. 267-272
Specyfika wahań cyklicznych w sektorze wieprzowiny – ocena w skali globalnej i wybranych krajów na świecie Sebastian Stępień s. 273-285
Wpływ środków unijnych na realizację inwestycji na przykładzie gminy Blizanów Dawid Dobrowolski s. 287-303
Wpływ specjalizacji produkcji na dochodowość gospodarstw rolnych. Studium przypadku gospodarstwa z gminy Strzelno Justyna Kołacka s. 305-323
Interwencjonizm państwowy w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych : próba porównania Magdalena Komur s. 325-338
Oddziaływanie inwestycji publicznych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Żnin po integracji z Unią Europejską Koleta Napierała s. 339-353
Paradygmat industrialnego rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej : mechanizmy i skutki Ewelina Ryszewska s. 355-376
Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat – wiele kultur” pt. „1050-lecie Chrztu Polski a tożsamość narodowa” Agnieszka Florczak s. 377-380