Tytuł Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
ISSN 1899-9573
Wydawca Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
2016, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedakcesyjna polityka gospodarcza wobec jednolitej polityki EBC – mechanizmy i pokryzysowa ocena empiryczna dla Polski Paweł Błaszczyk Oleksii Kvilinskyi Sławomir Zwierzchlewski s. 11-27
Problemy pomiaru rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych wskaźników Michał Borychowski Jakub Staniszewski Bartosz Zagierski s. 28-43
Triple Helix model – possibilities of sustainable development Anna Busłowska s. 44-51
Personalizm ekonomiczny a społeczna gospodarka rynkowa – studium porównawcze Katarzyna Kamińska s. 52-66
Spółdzielczość w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej – stan i współczesne wyzwania Ryszard Kata s. 67-86
Wpływ doktryny keynesizmu i reaganomiki na gospodarkę Stanów Zjednoczonych Wojciech Kolasa s. 87-96
Perspektywy rozwoju outsourcingu i offshoringu w Lublinie i województwie lubelskim w świetle konfliktu ukraińsko-rosyjskiego Hanna Lorencowicz s. 97-108
Determinanty rozwoju regionalnego – współczesne odniesienie Paweł Dahlke Oleksii Kvilinskyi Kazimierz Pająk s. 109-122
Powiązania dynamiki wzrostu gospodarczego pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej Grzegorz Przekota Jerzy Rembeza s. 123-140
Proces kreowania organizacji wirtualnej we współczesnym świecie biznesu Urszula Słupska s. 141-152
Zmiany pozycji krajów UE w międzynarodowym handlu maszynami i sprzętem transportowym w latach 2005–2014 Dariusz Eligiusz Staszczak s. 153-170
Agrobiznes i biobiznes – nowe spojrzenie na teorię agrobiznesu Arkadiusz Piwowar Stanisław Urban s. 171-183
Uwarunkowania rozwoju oraz formy wielofunkcyjnego rolnictwa na obszarach wiejskich podmiejskich Dariusz Zając s. 184-206
Polityka kursowa wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej Dorota Żuchowska s. 207-220
Struktura pomocy finansowej skierowanej do grup producentów owoców i warzyw w Polsce Maryla Bieniek-Majka s. 223-233
Strategic planning of enterprise’s activity on a basis of application of the balanced scorecard Svitlana Begun Svitlana Bortnik s. 234-246
Tendencje w kształtowaniu się cen skupu podstawowych produktów roślinnych przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej (1994–2013) Dariusz Czakowski s. 247-260
Rola kapitału ludzkiego w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce Piotr Frączek s. 261-279
Изменение культуры управления в украинском городе зміна культури управління в українському місті Petro Gudz s. 280-295
Edukacja w gminie – wymiar organizacyjny i finansowy Janina Kotlińska s. 296-322
Metodyka analizy elastyczności działalności produkcyjnej przedsiębiorstw gospodarki leśnej Ukrainy Lubow Lipycz Iryna Wołyneć s. 323-335
The impact of monetary rewards on the motivation of employees Anna Mokhniuk s. 336-346
Aktywność zawodowa młodzieży a decyzje o podjęciu studiów wyższych – przyczynek do dalszych badań Maciej Gawrysiak Jan Polcyn s. 347-369
Relacje między wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a liczbą spółdzielni socjalnych w przekroju regionalnym Jan Polcyn Rafał Zdzierela s. 370-385
Ocena poziomu i przyczyn zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce Grzegorz Przekota s. 386-403
Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w gospodarstwach rolnych powiększających obszar użytkowanej ziemi w latach 1996–2011 Roman Sass s. 404-421
Rozwój obszarów wiejskich w podregionie pilskim – podobieństwa i różnice Katarzyna Smędzik-Ambroży Joanna Strońska-Ziemann s. 422-431
Preferencje zakupowe młodych ludzi na rynku pojazdów samochodowych Mirosław Sołtysiak s. 432-446
Edukacja jako istotny składnik kapitału ludzkiego wpływający na zróżnicowanie regionalne Greta Poszwa Sebastian Stępień s. 447-476
Próba poszukiwania metod optymalizacji nakładów finansowych na edukację Franciszek Wyrwa s. 477-502
Raport z badań „Losy zawodowe i edukacyjne absolwentów 2015 roku” Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Maryla Bieniek-Majka s. 505-512
Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech po 2004 roku Michał Borychowski s. 513-522
Consequences of Russian embargo for Polish agricultural market and potential distribution channels of Polish food products covered by Russian embargo Błażej Goliński s. 523-537
Fundusze Unii Europejskiej jako przykład stymulantów rozwoju regionalnego. Studium porównawcze wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie budżetowej 2007–2013 w województwie wielkopolskim i małopolskim Bogna Kopeć s. 538-557
Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat – wiele kultur” pt. „Jan Paweł II – Pamięć, Dialog, Tożsamość : Polska i Świat wobec wyzwań III Tysiąclecia” Agnieszka Demidowicz Agnieszka Florczak s. 559-563