Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Grzegorz Waligóra s. 11-12
Między Październikiem a Czerwcem. PRL 1956–1976 Błażej Brzostek Jerzy Eisler Andrzej Friszke Łukasz Kamiński Konrad Rokicki Grzegorz Waligóra s. 13-44
Polski Październik ’56 a lubelski Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Łukasz Bednarski s. 45-63
Reakcje społeczne mieszkańców województwa poznańskiego na podwyżki cen w 1963 roku Arkadiusz Małyszka s. 65-84
Krakowska PZPR w okresie „małej stabilizacji” Sebastian Drabik s. 85-105
Formy oporu społecznego związanego z wyborami powszechnymi w Polsce w okresie „małej stabilizacji” – zarys problematyki Tomasz Danilecki s. 107-134
"Język polski jest tak bogaty, giętka jest nasza mowa!". Podstawowa Organizacja Partyjna Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich i jej stosunek do polityki kierownictwa partyjnego w latach 1956–1970 Konrad Rokicki s. 135-181
Zostać czy wrócić? : emigracja polskich stypendystów naukowych na zachód w latach 1956–1989 (szkic problemu) Patryk Pleskot s. 183-197
Gdański Czerwiec ’76 w świetle dokumentów partii i bezpieki Piotr Brzeziński s. 199-220
Położenie ludności rodzimej powiatu sztumskiego w świetle statystyk powstałych w wyniku uchwały Biura Politycznego KC PZPR z lipca 1950 roku dotyczącej polityki wobec ludności autochtonicznej Bartłomiej Garba s. 221-267
Żołnierze-górnicy z powiatów elbląskiego i braniewskiego (1949–1959) Dariusz Burczyk s. 269-283
Początki programu bezpośredniej dystrybucji książek w Polsce w latach 1958–1959 Alfred Reisch s. 285-302
Postawy nauczycieli Lubelszczyzny wobec władzy i ustroju w latach 1957–1989 Zbigniew Osiński s. 303-323
Stosunki pomiędzy NSZZ „Solidarność” a PZPR w zakładach pracy województwa katowickiego jesienią 1981 roku Jakub Kazimierski s. 325-349
Ochrona granicy państwowej przed nielegalnymi ucieczkami przez Wydział II Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1980–1983. Procedury i metody działania Marcin Kłodziński s. 351-375
Na początku był bunt. Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie (1984–1989) Bartłomiej Noszczak s. 377-419
Losy funkcjonariuszy policji II Rzeczypospolitej Polskiej w Polsce Ludowej Marcin Kania s. 421-451
Ciągłość i zmiana zachowań wyborczych w Polsce w latach 1945–2010 Wojciech Turek s. 453-466
Pamięć o drugiej wojnie światowej i jej odmiany we współczesnej Ukrainie Andrij Portnow s. 467-476
Przekształcenia ekonomiczne na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1941 Wołodymyr Baran Maria Buczyło s. 477-494
Dymisje ministrów w lutym 1948 roku – jak było naprawdę? Václav Veber s. 495-501
W matni. Stanisław Mierzeński – więzień, fałszywy świadek, ofiara UB Anna Machcewicz s. 503-516
Z agenturą nie czekamy na centralę – instrukcja pracy operacyjnej Wydziału Śledczego KW MO w Radomiu Krzysztof Busse s. 517-534
"Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947", Grzegorz Motyka, Kraków 2011 : [recenzja] Jarosław Syrnyk Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) s. 535-543
Uwagi na marginesie dyskusji o książce prof. Mirosława Piotrowskiego, dotyczącej NSZ na Lubelszczyźnie latach 1944–1947 Łukasz Pasztaleniec s. 543-550
Przez pryzmat dokumentów najeźdźcy Wladimir Ginda Aleksander Gogun Wendy Lower (aut. dzieła rec.) s. 551-559
Wokół pracy Pawła Sowińskiego Jan Olaszek Paweł Sowiński (aut. dzieła rec.) s. 559-581
Dialog dyskursu naukowego i literackiego w kontekście doświadczeń totalitaryzmu Juliusz Iwanicki K. Brzechczyn (aut. dzieła rec.) s. 581-588