Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
2005, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Waldemar Firej Stanisław Majewski Mieczysław Rusiecki s. 11-13
Stefan Wołoszyn (1911-2004), uczony, pedagog, człowiek o najwyższej szlachetności Zdzisław Ratajek s. 15-17
Perspektywy aplikacji etnometodologii w naukach pedagogicznych: szkic Krystyna Duraj-Nowakowa s. 21-32
Ideał wychowawczy w katechezie Kościoła katolickiego (rys historyczny) Mieczysław Rusiecki s. 33-62
Aksjologia okresu dwudziestolecia międzywojennego źródłem inspirującym wychowanie człowieka Joanna Karczewska s. 63-76
W 240 rocznicę powstania Instytutu Smolnego w Sankt Petersburgu (1864- 1917) Ewa Kula s. 79-83
Zarys dziejów warszawskiej szkoły akuszerek (1862-1906) Małgorzata Stawiak-Ososińska s. 85-99
Zarys dziejów I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku (1880-2003) Olga Strug s. 101-116
Kształcenie i dokształcanie nauczycieli lwowskich szkół dla głuchych i niewidomych (1918-2004) Marzena Pękowska s. 117-124
Tendencje zmian w systemie zarządzania oświatą w Polsce doby transformacji ustrojowej (1989-2004) Stanisław Majewski s. 125-139
Warsztat nauczyciela regionalisty Jan Jadach s. 141-167
Walory poznawcze i wychowawcze prozy fantastycznej Andrzeja Juliusza Sarwy Marek Kątny s. 171-182
Zadania wychowawcze szkoły na łamach czasopisma "Oświata i Wychowanie" (1929-1939) Teresa Gumuła s. 183-194
Problematyka oświatowa w piśmiennictwie księży prefektów diecezji kieleckiej (1918-1939): zarys problematyki badawczej Danuta Krześniak-Firlej s. 195-203
Twórczość piśmiennicza księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku: wprowadzenie w problematykę badawczą Waldemar Firlej s. 205-212
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie oświaty i jej rola w procesie jednoczenia Europy – tradycje i współczesność Stanisław Majewski s. 215-224
Główne problemy edukacyjne współczesnej Litwy Andrzej F. Felisek s. 225-233
Urszula Julia Ledóchowska (1865-1939): urszulanka, założycielka Urszulanek Szarych Bożena Matyjas s. 237-241
Karol Witte (1814-1878): sylwetka opracowana na podstawie materiałów archiwum rodzinnego Korzeniowskich w zbiorach Biblioteki PAU i PAN w Krakowie Ewa Kula s. 243-251
Marian Banaszek (1930 – 2004) Lidia Pawelec s. 253-257
"Lwowskie zakłady dla głuchych i niewidomych dzieci w latach 1830 – 1914", Marzena Pękowska, Kielce 2003 : [recenzja] Stefania Walasek Marzena Pękowska (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II", Alina Rynio, Lublin 2004 : [recenzja] Mieczysław Rusiecki Alina Rynio (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, z. 15: Procesy edukacyjne i wychowawcze w dobie przemian", pod red. T. Aleksandra i S. Majewskiego, Ostrowiec 2004 : [recenzja] Waldemar Firlej T. Aleksander (aut. dzieła rec.) S. Majewski (aut. dzieła rec.) s. 269-275
"Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918-1939: studium historiograficzne", Władysława Szulakiewicz, Toruń 2000 : [recenzja] Stanisław Majewski Władysław Szulakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945-1956", Elwira J. Kryńska, Stanisław W. Mauersberg, Białystok 2003 : [recenzja] Stanisław Majewski Elwira J. Kryńska (aut. dzieła rec.) Stanisław W. Mauersberg (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956", Romuald Grzybowski,, Gdańsk 2000 : [recenzja] Stanisław Majewski Romuald Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach: historia i współczesność", pod red. S. Majewskiego, Kielce 2003 : [recenzja] Sławomir Konrad Mazur Stanisław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 289-290