Tytuł Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
ISSN 2083-179X, 1730-6795
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
2014, Tom 24

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródło i przyczyny współczesnego, wielopostaciowego kryzysu społecznego Mariusz Sztaba s. 11-38
Komisja Edukacji Narodowej (1773–1794) – w 240. rocznicę utworzenia KEN Waldemar Firej Danuta Krześniak-Firlej s. 39-65
Digital words… Harnessing technology to develop literacy skills in early education of children (on the example of the Polish language) Izabela Jaros Anna Wileczek s. 67-76
Zadania i kompetencje nauczyciela języka obcego w kształceniu integracyjnym: model sylwetki idealnej w ujęciu SPE-dydaktyczo-pedeutologicznym Weronika Król-Gierat s. 77-90
Therapy model of supporting social performance of children with developmental de5ciencies Anna Hajdukiewicz s. 91-100
Ewaluacja jako element organizacji uczącej się Ana Kaminska s. 101-113
Nauczyciel jako refleksyjny i krytyczny badacz w perspektywie procesów autoewaluacyjnych Maciej Kołodziejski s. 115-132
Rola nauczyciela w procesie inkluzji społecznej: wyzwania, szanse, bariery Wanda Dróżka s. 133-155
Dyskurs militarny o szkole: polska edukacja na łamach opiniotwórczych tygodników Justyna Dobrołowicz s. 157-174
Bobomigi wykładowe: analiza procesu komunikacji podczas wykładu Renata Wojciechowska s. 175-187
Macedoński system edukacyjny – struktura i kluczowe obszary zmian Joanna Gjorgievska s. 189-213
Transformation of the Academic Culture of European University in the Context of the Risk Society Alina Sbruieva s. 215-228
Młodzież niedostosowana społecznie na świętokrzyskim rynku pracy Renata Miszczuk s. 231-244
Bezrobocie absolwentów szkół wyższych i sposoby ich aktywizacji zawodowej na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Małgorzata Wolska-Długosz s. 245-269
Wykorzystanie idei coachingu kariery w doradztwie zawodowym Edyta Hińcza Przemysław Nowak s. 271-285
Disturbed relations with adults as a key factor in socially harmful behaviours: on the basis of current criminals’ experiences Arkadiusz Urbanek s. 287-307
Między poradnictwem a mediacją w aspekcie działalności schronisk dla nieletnich Katarzyna Potaczała-Perz Monika Wojtkowiak s. 309-323
Style nauczania oraz sposoby przyswajania wiedzy szkolnej przez uczniów klas początkowych – ustalenia i propozycje Paulina Jakubowicz Małgorzata Przybysz-Zaremba s. 325-344
Język angielski w przedszkolach: dylematy psychologiczne i pedagogiczne Alicja Leix Adriana Wiegierova s. 345-355
Global warming and the rise of the sea level: a study of intellectual development in preadolescents and adolescents from 11 to 15 years old Jean Baratgin Darya Filatova Frank Jamet s. 357-375
An ounce of prevention is worth a pound of cure: reducing Early School Leaving in Slovakia Joanna Leek s. 377-386
How much internship? : requirements for specific vocational learning in the Czech Republic Jan Kalenda David Sury s. 387-399
Oczekiwania studentów od opiekuna pracy dyplomowej w warunkach czeskiego uniwersytetu Ilona Kočvarová Jana Majerčíková s. 401-419
Структурные составляющие инновационной культуры будущего педагога Elena Kozlova s. 421-440
Od poznawania do rozumienia muzyki: o społeczno-edukacyjnych aspektach badań rozwoju audiacyjnego dziecka Paweł Trzos s. 441-457
Muzyczne upodobania współczesnej młodzieży Ewa Parkita s. 459-474
"Rodzicielskie sposoby rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności", Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum, Warszawa 2013 : [recenzja] Jan Giza Alicja Baum (aut. dzieła rec.) Joanna Łukasiewicz-Wieleba (aut. dzieła rec.) s. 477-483
"Afirmacja czy kontestacja? : dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie", red. Zbigniew Galor, Radomir Miński, Piotr Sałustowicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Paulina Forma Zbigniew Galor (aut. dzieła rec.) Radomir Miński (aut. dzieła rec.) Piotr Sałustowicz (aut. dzieła rec.) s. 485-488
Sprawozdanie z konferencji "Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy. Wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne" (9–10.10.2014, Wrocław) Michał Dobrołowicz s. 489-492
Wokół problemów zagrożonego człowieczeństwa Katarzyna Białobrzeska Cezary Kurkowski s. 493-498