Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świętość - dar, który trzeba rozwijać Sławomir Stasiak s. 5-6
Sacrum Eucharystii - dar, który łatwo utracić Dorota Baranowska s. 7-16
Bóg Arystotelesa i Bóg Jezusa Chrystusa a Bóg człowieka dzisiaj Anna Gładkowska s. 17-30
Teresa Wielka w życiu i pismach Edyty Stein Katarzyna Feduś s. 31-44
Cierpienie a wola Boża u świętej Faustyny Kowalskiej Halina Szyller s. 45-54
Rozmowa Jezusa z Nikodemem (J 3, 1-21) jako dyskusja rabiniczna Maciej Dąbrowski s. 55-66
Dokument Stolicy Apostolskiej w pól wieku po Nostra aetate Krzysztof Pilarczyk s. 67-88
Wybrane aspekty odnowy liturgii w teologicznej refleksji Josepha Ratzingera pięćdziesiąt lat od zakończenia II Soboru Watykańskiego Paweł Beyga s. 89-110
Teksty literackie w podręcznikach do religii z serii Odsłonić twarz Chrystusa dla gimnazjum Jarosław Kowalczyk s. 111-122
Wizja człowieka w nauczaniu ks. Aleksandra Zienkiewicza Rafał Kowalski s. 123-132
W obronie uwięzionego biskupa wrocławskiego Tomasza I w 1256 ro k u Paweł Jędrzejski s. 133-140
Recepcja elementów mistyki średniowiecznej w inkunabule Auslegung der heiligen Messe z biblioteki klarysek wrocławskich Anna Sutowicz s. 141-164
"Roztropność, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość jako wyznaczniki chrześcijańskiej moralności : studium tomistyczno-aksjologiczne", Józef Zabielski, Warszawa 2015 : [recenzja] Tadeusz Reroń Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem : studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela", W. Pikor, Lublin, 2013 : [recenzja] Mariusz Rosik W. Pikor (aut. dzieła rec.) s. 168-170
III Międzynarodowa Konferencja Biblijna Interpretacja i translatoryka biblijna, 7-8 czerwca 2016 r., Ostrów Wielkopolski Anna Rambiert-Kwaśniewska s. 171-174
Noty o autorach s. 175-177