Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 13 (3)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji ALeksander Noworól s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika i zakres definiowania zarządzania publicznego Witold Mikułowski Konrad Raczkowski s. 11-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach spółdzielczych – ekonomiczne implikacje Danuta Mierzwa s. 23-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współczesne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego na przykładzie województwa opolskiego Anna Mijal Stanisława Sokołowska s. 37-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacja terytorialna – ewolucja pojęcia ALeksander Noworól s. 53-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dojrzałość procesowa gmin w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania publicznego. Zastosowanie zarządzania procesowego w urzędach gmin – wyniki badań Michał Flieger s. 67-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Foresight jako narzędzie zarządzania miastem Ewa Glińska s. 79-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Integracja i dylematy z nią związane w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności w Polsce Dorota Jendza s. 97-111
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konfiguracja zasobów przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji wyrobów hutniczych Marzena Kramarz s. 113-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Właściwości i struktura zaufania opartego na kompetencjach w relacji lekarz–pacjent Katarzyna Krot s. 125-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Struktury organizacyjne urzędów miast w kontekście zarządzania procesowego Krzysztof Krukowski s. 139-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie analizy kosztów w zarządzaniu szpitalem publicznym Justyna Kujawska s. 151-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie przez szpitale publiczne kart kontrolnych przy kontraktowaniu usług medycznych Piotr Lenik s. 163-173
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele kształcenia podchorążych w szkołach oficerskich na kierunkach menedżerskich w zakresie przedmiotów ilościowych w latach 1995–2012 Ryszard Krysze-Jasiński Andrzej Michaluk Stanisława Ostasiewicz s. 175-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efekty wspierania przedsiębiorczości społecznej na przykładzie warmińsko-mazurskich spółdzielni socjalnych Marian Oliński s. 191-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacyjne uczenie się w Radzie Miejskiej Andrzej Pawluczuk s. 203-213
  Zacytuj
 • Udostępnij
Infrastruktura współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Maja Prudzienica s. 215-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Istota zarządzania ryzykiem w organach administracji publiczne Paweł Romaniuk s. 227-237
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek s. 239-250
  Zacytuj
 • Udostępnij
Identyfikacja głównych problemów zarządzania majątkiem policji Sylwia Wojciechowska-Filipek s. 251-265
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kwalifikacja czynników stymulujących proinnowacyjną kulturę organizacyjną w szpitalu – wyniki badań empirycznych Joanna A. Jończyk Anna M. Olszewska s. 267-280
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem dostosowania oferty kształcenia polskich uczelni do potrzeb rynku pracy Sylwia Saczyńska-Sokół s. 281-290
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ograniczoność typologii kultur organizacyjnych – próba poszukiwania specyfiki kultury organizacyjnej instytucji edukacyjnych Roman Dorczak s. 291-299
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie kultury organizacyjnej w administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Olsztyna Marek Siemiński s. 301-314
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie szkołą dla tworzenia efektywnego środowiska uczenia się Hanna Gemza s. 315-328
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szkoła jako organizacja ucząca się Laura Rabiej s. 329-334
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawność zarządzania bezpieczeństwem publicznym w mieście zgodnie z koncepcją smart city Dorota Sikora-Fernandez Danuta Stawasz s. 335-346
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ narzędzi marketingu relacyjnego na kształtowanie się mapy interesariuszy dla jednostek medycznych Robert Seliga Andrzej Woźniak s. 347-357
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalization and its impact on the innovative potential of polish hidden champions Maciej Zastempowski s. 359-371
  Zacytuj
 • Udostępnij