Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
ISSN 0860-6587
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
2012, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp : Refleksje lingwistyczno-kulturowe w glottodydaktyce polonistycznej Grażyna Zarzycka s. 5-7
Językowa wyobraźnia etnograficzna w glottodydaktyce Piotr Garncarek s. 9-22
, Kultura jako przestrzeń ścierających się dyskursów i negocjowania znaczeń : o nauczaniu języka polskiego jako obcego opartym na etnografii mówienia oraz filozofii konfliktu Tamara Czerkies s. 23-34
Czy mówienie o emocjach w języku obcym jest możliwe? O potrzebie rekonstruowania skryptów kulturowych wyrażania emocji dla glottodydaktyki polszczyzny Elżbieta Łątka s. 35-43
Lingwistyka kulturowa w służbie glottodydaktyki ‒ zastosowanie badań stereotypów językowych do opisu użytkowników języków dziedziczonych w USA Iwona Dembowska-Wosik s. 45-54
W stronę interkulturowego rozmówcy : badania oparte na teorii leksykultury Aneta Strzelecka Emilia Sztabnicka-Gradowska s. 55-67
O kognitywnych uwarunkowaniach współczesnej glottodydaktyki: kategorie gramatyczne w nauczaniu Ukraińców języka polskiego Ałła Krawczuk s. 69-82
Językowy obraz świata zamknięty w składni? Hipotezy na podstawie badań błędów popełnianych w pracach pisemnych przez uczących się języka polskiego na Ukrainie Jerzy Kowalewski s. 83-91
Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa oraz elementy przekładu w glottodydaktyce polonistycznej Kamil Szafraniec s. 93-103
Poetyckie obrazy polskiej kultury Wiola Próchniak s. 105-119
Blaski i cienie wykorzystywania tekstów kabaretowych na lekcjach języka polskiego jako obcego Beata Grochala s. 121-130
Categorization of foreigner groups by their labeling : based on the analysis of the Polish press discourse Grażyna Zarzycka s. 131-143
"Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców : wybrane zagadnienia", Anna Żurek, Łask 2008 : [recenzja] Beata Grochala Anna Żurek (aut. dzieła rec.) s. 145-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych", Anna Seretny, Kraków 2011 : [recenzja] Grzegorz Rudziński Anna Seretny (aut. dzieła rec.) s. 148-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców : podejście porównawcze", Przemysław E. Gębal, Kraków 2010 : [recenzja] Grażyna Zarzycka Przemysław E. Gębal (aut. dzieła rec.) s. 152-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
"40 koncepcji dobrych lekcji", red. A. Rabiej, H. Marczyńska, B. Zaręba, Kraków 2011 : [recenzja] Iwona Janowska H. Marczyńska (aut. dzieła rec.) A. Rabiej (aut. dzieła rec.) B. Zaręba (aut. dzieła rec.) s. 156-157
  Zacytuj
 • Udostępnij