Tytuł Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
ISSN 1730-2064
Wydawca Stowarzyszenie Idōkan Polska
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
2007, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia kultury fizycznej w Polsce = Philosophy of physical culture in Poland Jerzy Kosiewicz s. 11-37
The problem of the proper ethical and social preparation of teachers and participants of Combat Sports and Martial Arts in the contemporary epoch of globalisation, science and technology = Problem właściwego etycznego i społecznego przygotowania nauczycieli i uprawiających sporty walki i sztuki walki w epoce globalizacji, nauki i technologii Andrzej Szyszko-Bohusz s. 38-40
Bushido ethos in the contemporary culture of budo = etos bushidō we współczesnej kulturze budō Tomasz Piasecki Waldemar Sikorski s. 41-43
Method of hand-to-hand combat training by Chinese general Qi Jiguang (XVI century) = Metoda treningu walki wręcz według chińskiego generała Qi Jiguang (XVI wiek) Igor A. Voronov s. 44-48
Sporty i sztuki walki a Kościół rzymskokatolicki : refleksje historyczne = Combat sports and martial acts and the roman-catholic church : a historical perspective Mirosław Ponczek s. 49-53
Szermierka w dawnej Polsce = Fencing in ancient Poland Zbigniew Czajkowski s. 54-64
Polskie piśmiennictwo szermiercze w XIX i XX wieku = Polish fencing bibliography in 19th and 20th century Gabriel Szajna s. 65-75
Etyka dziennikarska w sporcie : grzecznie i niegrzecznie = Journalistic ethics in sport : delicately and tactlessly Uladzimier Lukievič s. 76-83
Kultura przemocy na przykładzie boksu = Culture of violence on the example of boxing Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk s. 84-95
Założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne szkolenia taekwon-do w Polsce = Theoretical assumptions and practical solutions of taekwon-do training in Poland Zbigniew Bujak s. 96-102
Pedagogiczne aspekty uprawiania aikido przez dzieci = Pedagogical aspects of practicing aikido by children Andrzej Mroczkowski s. 103-107
Droga do złotego medalu w Pekinie : niektóre tajemnice "bezwysiłkowego treningu sportowego" = A way to gold medal in Beijing : some secrets of "effortless sports training" Wojciech Pasterniak s. 108-115
The influence of chosen factors on athletes' competition results in different stages of training : exemplified by fencing = Wpływ wybranych czynników na wyniki w zawodach w różnych etapach treningu : na przykładzie szermierki Zbigniew Czajkowski s. 116-123
Bezpieczne pady na lekcji wychowania fizycznego = Safe falls in the lessons of physical education Wojciech J. Cynarski Irena Momola s. 124-131
Outdoor activities, green education and landscaping = Zajęcia na świeżym powietrzu, "zielona" edukacja i krajobrazy Henning Eichberg s. 132-142
The impact of islamization on the interaction between locals and tourists in Kenya = Wpływ islamizacji na interakcje między miejscowymi a turystami w Kenii Anna Dłużewska s. 143-151
Czy istnieje filozofia sportu? = Does the philosophy of sport exist? Stanisław Kowalczyk s. 152-155
O filozofii sportu = On the philosophy of sport Jerzy Kosiewicz s. 156-166
Zaistnienie turystyki sztuk walki = Coming into being of the martial arts tourism Wojciech J. Cynarski Artur Litwiniuk Lothar Sieber s. 167-173
How to be a successful coach? = Jak być efektywnym trenerem? Zbigniew Czajkowski s. 174-181
Opinia biegłego dotycząca formuł sportowych w jūjutsu = An expert's opinion on sports formulas in jūjutsu Wojciech J. Cynarski s. 182-184
Autorski program nauczania taekwon-do w gimnazjum = Original programme for teaching taekwon-do in gimnazjum (lower secondary school) Jarosław Walczak s. 185-195
Hapkido : wschodnia sztuka walki w polskiej szkole = Hapkido : eastern martial art in Polish school Rafał Przybycień Katarzyna Sterkowicz-Przybycień s. 196-198
Wartości sztuk walki w świetle badań empirycznych = Values of martial arts in the light of empirical research Jerzy Kosiewicz s. 199-200
Koordynacja ruchowa w badaniach prof. W. Starosty = Motor coordination in research of Prof. W. Starosta Wojciech J. Cynarski Magdalena Kunysz s. 201-203
Człowiek i wartości = Man and values Jerzy Kosiewicz s. 204-211
Procesy informacyjne w sportach walki : badanie struktury czasowej = Information processes in combat sports : research of time structure Wojciech J. Cynarski s. 212-215
Humanistyczna filozofia trenerska : czyli jak być wybitnym trenerem : omówienie książki Rainera Martensa "Successful Coaching" = Humanistic philosophy of coaching : review of the book of Rainer Martens "Successful Coaching" Zbigniew Czajkowski Rainer Martens (aut. dzieła rec.) s. 216-227
Capoeira według M.R. Assuncao = Capoeira by M.R. Assuncao Matthias Rohrig Assuncao Monika Ślęzak s. 228-229
Światowe forum teorii wychowania fizycznego AIESEP 2006 = World forum of physical education theory AIESEP 2006 Wojciech J. Cynarski s. 230-232
Krakowski Festiwal Sztuk Walki = The Cracow Festival of Martial Arts Rafał Przybycień s. 233-235
Gratulacje = Congratulations Wojciech J. Cynarski s. 236
Stopnie w sztukach walki = Grades in Martial Arts Wojciech J. Cynarski s. 236