Tytuł Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
ISSN 0451-8683
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
1971, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7-8
Udział społeczeństwa Kielecczyzny w zagospodarowaniu Ziem Zachodnich w latach 1945-1948 Stefan Iwaniak s. 11-36
Z problematyki badawczej wczesnośredniowiecznego Sandomierza Eligia Gąssowska s. 37-72
Uwagi nad problematyką badań archeologicznych przy zabytkowych obiektach architektonicznych Janusz Kuczyński s. 73-95
Z dziejów rozwoju oświaty w Kielecczyźnie (1944-1948) Kazimierz Kałuża Zygmunt Szabat s. 99-117
Badania archeologiczne Muzeum Świętokrzyskiego Janusz Kuczyński s. 119-149
Materiały do stanu badań nad zbiorami numizmatycznymi Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach Janusz Kuczyński s. 151-166
Skarb XVII-wiecznych monet z Filipowic (pow. Kazimierza Wielka) Józef Dzikowski s. 167-183
Zaplecze surowcowe ośrodka garncarskiego w Łagowie Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 185-224
Późnogotyckie chrzcielnice kamienne ziemi kieleckiej o liściastej ornamentyce trzonu Jadwiga Kuczyńska-Mędrek s. 225-256
Józef Szermentowski w kręgu mecenatu Tomasza Zielińskiego Irena Jakimowicz s. 257-271
Nowe obrazy w zbiorach Muzeum Świętokrzyskiego (1969) Alojzy Oborny s. 273-291
Konserwacja obrazu Witolda Wojtkiewicza "Portret Maryny Raczyńskiej" Norbert Szunke s. 293-311
Oczekiwania i postawy wobec placówki muzealnej w niektórych kręgach środowiska kieleckiego Anna Górska s. 313-336
Na marginesie wystawy Józefa Szermentowskiego : poprawki i uzupełnienia Irena Jakimowicz s. 339-354
Wczesne pejzaże Maksymiliana Gierymskiego Halina Stępień s. 355-376
Filmowa przyszłość muzeów Zbigniew Czeczot-Gawrak s. 377-387
Kronika muzealna - 1969 Alojzy Oborny s. 391-434
Kronika muzealna 1970 Alojzy Oborny s. 435-467
Piotr Piorun 27 VII 1909 - 7 II 1971 Aleksandra Dobrowolska s. 469
"Religia pogańskich Słowian. Sesja naukowa w Kielcach", Kielce 1968 : [recenzja] Kazimierz Majewski s. 473-477
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 481-496
Spis ilustracji s. 497-502