Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1962, Tom 24

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niepełna bibliografia prac drukowanych prof. dra Włodzimierza Antoniewicza : uzupełnienia Jadwiga Lewakowska s. 8-11
Udział Włodzimierza Antoniewicza w pracach instytucji naukowych : uzupełnienie Jadwiga Lewakowska s. 12-18
Uwagi ogólne o problemie barbarzyńców w historii Kazimierz Tymieniecki s. 19-33
Próba przedstawienia gęstości zaludnienia kultury łużyckiej w okresie halsztackim na terytorium Śląska Środkowego Rudolf Jamka s. 35-71
Geneza państwa ruskiego jako wynik procesu wewnętrznego Henryk Łowmiański s. 73-92
Z zagadnień rozwojowych plemion bałtyckich i zachodniofińskich w okresie wczesnofeudalnym Kazimierz Ślaski s. 93-126
Czynniki kształtowania się, przeobrażania i rozpadu społeczno-ekonomicznych struktur regionalnych Maria Dobrowolska s. 127-158
Die Ausgrabungen in Szekszárd-Palánk und die archäologischen Funde Lászlo Vértes s. 159-202
Die Malakofauna der niedrigeren Aueterrasse im Grundprofil von Szekszárd Endre Krolopp s. 203-210
Chronologie der spätpälaolithischen Siedlung in Szekszárd Pál Kriván s. 211-226
Studien an den Holzkohlenresten aus der spätpäleolithischen Kulturschicht von Szekszárd-Palánk Jozef Stieber s. 227-230
Skarb halsztacki z miejscowości Rzeszotkowo, pow. Siedlce Jacek Miśkiewicz s. 231-234
Kurhany z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego w miejscowości Piastów w pow. Przasnysz Andrzej Niewęgłowski s. 235-248
Na temat pobytu Celtów w Polsce południowej Gabriel Leńczyk s. 249-283
Najważniejsze wyniki z badań osady późnego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w Poświętnem, pow. Płońsk Jerzy Pyrgała s. 285-303
Znaleziska monet rzymskich w Kieleckiem Jan Gurba s. 305-312
Le titre de iudex porté par Athanaric Radu Vulpe s. 313-318
Several Imported Objects from the Roman and Great Migration Period Found on the Sudovian Tribal Territory Jerzy Antoniewicz s. 319-334
Фибулы с бычачьей головкой первой половины 1 тысячелетия н. э. с мазурского поозерья Marta Šmidehel'm s. 335-341
Клад V века, найденный в Реола влиз гор. Тарту Harri Мооrа s. 343-351
Wyniki badań grodziska z VI-VII w. w miejscowości Szeligi, pow. Płock na Mazowszu Wojciech Szymański s. 353-371
Madarský jezdec Dymitr Krandžalov s. 373-394
O vzniku slovanské esovité zàušnice Jan Eisner s. 395-403
Was bedeutet das Vorkommen von Nickel in frühgeschichtlichen eisernen Gegenständen Ture J. Arne s. 405-407
Eine silbertauschierte wikingerzeitliche Speerspitze in einer schonischen Privatsammlung Märta Strömberg s. 409-420
К вопросу о появлении гончарного круга и северо-восточных Славян Jadwiga W. Stankiewicz s. 421-441
Nowa próba interpretacji funkcji znaków na dnach wczesnośredniowiecznych naczyń słowiańskich Zoja Kołos-Szafrańska s. 443-458
Materiały odkryte w 1934 r. na cmentarzysku kurhanowym w Zaświrzu rej. Świr w B. S. R. R. Danuta Jaskanis s. 459-483
Oprawka rogowa z Wiślicy Zofia Wartołowska s. 485-491
Topory wczesnośredniowieczne z obszaru Śląska Wanda Sarnowska s. 493-514
Rozmieszczenie budynków, ulic i podwórzy w Opolu na Ostrówku w X-XIII w. Włodzimierz Hołubowicz s. 515-556
К истории древнего Новогрудка Frida D. Gurevič s. 557-575
Шпоры городища Acote и их место в классификации шпор Èl'vira D. Šnope s. 577-585
Materiały i problematyka lokalnych grup wczesnośredniowiecznej ceramiki Podlasia Krystyna Musianowicz s. 587-609
A Norwegian Drinking-Horn from the Early 1300's Sigurd Grieg s. 611-617
Оборонительные сооружения Западной Волыни ХIII-ХIV вв. Pavel A. Rappoport s. 619-627
Średniowieczny gródek strażniczy w Łańcucie Michał Drewko s. 629-638
A Polish Laudatory Address in a Swedish Country Church Sigurd Curman s. 639-648
Czaszki z Katedry Ormiańskiej we Lwowie Jan Czekanowski s. 649-656
Obrona zamku Fuengirola Stefan Przewalski s. 657-668
Gródek nad Supraślą Stanisław Herbst s. 669-675
Góralskie podania o Szwedach i "Potop" Sienkiewicza Juliusz Zborowski s. 677-688