Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 76
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1900, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kurhany ciałopalne w Pomusiu (pow. trocki, gub. wileńska) Wandalin Szukiewicz s. 4-18
Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim Franciszek Tarczyński s. 19-28
Garncarstwo we wsiach Grabowa i Góra (w pow. stopnickim) Erazm Majewski s. 29-43, 4
Zabytki przeddziejowe w Dziesławicach (powiat Stopnicki) Erazm Majewski s. 44-58, 5
Narzędzia krzemienne z okolic Chodla w pow. lubelskim Władysław Olechnowicz s. 59-63
Ślady Wendów we Frankonii : materyały do poszukiwań nad Słowiańszczyzną na Zachodzie Erazm Majewski s. 63-81
Zabytki przeddziejowe w pow. Miechowskim, gub. Kieleckiej Maryan Wawrzeniecki s. 81-85
Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych dokonanych w latach 1898 i 99 : notatka tymczasowa Erazm Majewski s. 85-91
Kurhany w Pakalniszkach w pow. Poniewieskim Marya Butrymówna s. 3, 92-103
Skarb złoty, srebrny i miedziany Jan Lesiecki s. 104-106
Różne znaleziska Antoni Durzycki s. 106-107
Okop w Stradowie W. Karśnicki s. 107-108
Okop w Stradowie Teodor Czerwiński s. 108-109
Kamienie z wyrytemi znakami Wandalin Szukiewicz s. 109-110
Odpowiedź Erazm Majewski s. 111-116
Starożytne znaki na kamieniach w powiecie Radzyńskim Witold Pracki s. 116-122
Kamień z rytym rysunkiem Wandalin Szukiewicz s. 122-123
[Między innemi znajdziesz] Fr. Zembrowski s. 123-124
[Szanowny Panie...] Michał Woroniecki s. 123
Nowa pracownia narzędzi krzemiennych Józef Zaborski s. 125-126
Prośba! Erazm Majewski s. 126
Materyały do mapy archeologicznej Erazm Majewski s. 129-130
Materyały do mapy Gubernii Płockiej. s. 130-142
Archeologia przeddziejowa w "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" wyd. pod red. F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego i Wł. Walewskiego, tom I i II, Warsz. 1880 i 1881 M. R. Witanowski s. 143-145
Mowa przy otwarciu ogólnego zebrania Tow. Antrop. w Lubece 1897 r. Rudolf Virchow s. 146-155
Badania nad dobą przedhistoryczną Galicyi Włodzimierz Demetrykiewicz s. 155-157
O Bastarnach Ks. Chamiec s. 158
O Słowianach, mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą i granicą czeską Wojciech Kętrzyński s. 159-164
Charakterystyka obszarów archeologicznych Galicyi Godfryd Ossowski s. 165-167
W sprawie systematyki wyrobów glinianych Ksawery Chamiec s. 168
"Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne" t. 2-3, Kraków 1897-1898 : [recenzja] Erazm Majewski s. 169-174
"Historya Słowian". T. 1-2, Edw. Bogusławski, Kraków 1888-1899 : [recenzja] Erazm Majewski Edward Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Die Steinzeitliche Keramik in der Mark Brandenburg", K. Brunner, Brunświk 1898 : [recenzja] Erazm Majewski Karl Brunner (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Die Vorgeschichte der Neumark", Alfred Goetze, Würzburg 1897 : [recenzja] Erazm Majewski Alfred Goetze (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Die Vorgeschichte von Mecklenburg", Robert Beltz, Berlin 1899 : [recenzja] Erazm Majewski Robert Beltz (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Die Heimat der Germanen", Karol Penka, "Mitt. d Anthropol. Gesellsch. in Wien", t. 23, s. 45-76 : [recenzja] Ksawery Chamiec Karol Penka (aut. dzieła rec.) s. 179-184
"Les populations primitives", Pothier, Paris 1898 : [recenzja] Edgard Lucien Ferdinand Pothier (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"L'atlantide et le renne", Philippe Salmon, Paris 1897 : [recenzja] Philippe Salmon (aut. dzieła rec.) s. 184
"Menschenrassen und Weltgeschichte", "Stammbaum der arischen Völker", Wilser, "Naturwissensch. Wochenschr." t. 13 (1898), n. 1 i 31 : [recenzja] Ludwig Wilser (aut. dzieła rec.) s. 186-187
Ludzkość w dobie przeddziejowej : streszczenie dzieła D-ra Lubora Niederlego p. t.: "Lidstvo v dobe předhistorycke" Ksawery Chamiec s. 188-221
Krótkie wskazówki do utrwalania przedmiotów starożytnych Erazm Majewski s. 222-225
Wykaz muzeów archeologicznych w Anglii, Szwecyi, Norwegii, Danii, Grecyi, Hiszpanii i Portugalii. s. 225-226
Muzeum Sztuk Pięknych. s. 226-227
Rozkopywania, dokonywane na wyspie Cyprze s. 227-228
Wzrost zbiorów Muzeum etnograficznego w Paryżu w r. 1898. s. 227
Zbiory Muzeum przy Towarzystwie Antropologicznem w Paryżu. s. 227
Do zbioru zabytków przeddziejowych E. Majewskiego. s. 228-229
>>Muzeum Starożytności i Sztuki<< w Kijowie. s. 229
Jak rozkopywać cmentarzyska płaskie Erazm Majewski s. 229-231
Prawa i rozporządzenia dotyczące wykopalisk Erazm Majewski s. 231
Teofil Chudziński René Verneau s. 232-233
Aleksander Brückner. s. 233
L. Niederle. s. 233
Zjazdy. s. 234
Przy robotach ziemnych. s. 234
>>Sbornik musealnej slovenskej spolecznosti<<. s. 234
Różne wykopaliska (Rybaki, Miastkowo, Kurów, Wola Przybysławska, Modryń) Hieronim Łopaciński s. 234-235
Winiary Bronisław Wojciechowski s. 235
Z Wiednia, "Wiek" nr 90 (1899) : [przedruk]. s. 235-236
Kamień, "Kur. Warsz." 7 październ. 1899 : [przedruk]. s. 236
Wykopalisko z przed lat 70-ciu w Czersku, "Powsz. Dziennik Krajowy" nr 154, r. 1830 : [przedruk]. s. 237
W Ełku, "Kur. Codz." nr 227 (1899), "Gazeta Warsz." nr 256 (1899) : [przedruk]. s. 237
W Hagenow w Meklenburgii, "Wiek" nr 63 (1899) : [przedruk]. s. 238
Rośliny użyteczne z epoki kamienia gładzonego s. 238-239
Język francuski. s. 238
W Palatynacie, "P.C. Mehlis, Archaeologisches aus der Pfalz..." nr 4 (1897) : [przedruk]. s. 238
Desiderata s. 239
Pierwszą stacyę przeddziejową. s. 239-240
Cmentarzysko pod Hallstattem s. 240-243
Nauka i uczeni u nas Jan Władysław Dawid s. 243-247
Literatura ogólna : ważniejsze prace z ostatniego dwulecia (r. 1898 i 99) s. 247-253
Echo ze Zjazdu. s. 253-254
Zjad Międzynarodowy antropologów i archeologów przedhistorycznych. s. 254
Od Redakcyi. s. 255
Referaty o pierwszym tomie Światowita. s. 255
Skorowidz analityczny do treści tomu drugiego Światowita Szczęsny Jastrzębowski s. 256-261