Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1999, Tom 1 (42), Numer B

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Tomasz Mikocki s. 9
Adolf Pawiński w Citania de Briteiros Andrzej Abramowicz s. 15-20
Uporządkowane piecowiska dymarskie na terytoriach Europy Środkowej i Północnej poza granicami limesu rzymskiego Kazimierz Bielenin s. 21-25
Nowe zabytki z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Dręstwo, stanowisko 1, gmina Bargłów Kościelny, powiat Augustów Jerzy Brzozowski Paweł Szymański s. 26-31
Początki państwa polskiego : pytania - problemy - hipotezy Andrzej Buko s. 32-45
Monety rzymskie znalezione na osadzie kultury łużyckiej w miejscowości Liw, st. 4, województwo mazowieckie Aleksander Bursche Władysława Roszyk s. 46-50
Trzewik pochwy miecza z Warszawy-Starego Bródna : ze studiów nad zabytkami wczesnośredniowiecznego Mazowsza Marek Dulinicz s. 51-58
Kultura Zedmar a kultura Narva : razem czy osobno Witold Gumiński s. 59-69
Wstępne wyniki badań cmentarzyska z późnej epoki brązu w Bogdanach, powiat Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie Mirosław J. Hoffmann s. 70-73
Ślady osadnictwa neolitycznego na stanowisku II w Wyszemborku, gmina Mrągowo, województwo warmińsko-mazurskie Katarzyna Januszek s. 74-80
O kilku przedmiotach obcej proweniencji na wschodnim Mazowszu wczesnego średniowiecza Danuta Jaskanis s. 81-87
Wspomnienie o Zygmuncie Szmicie (1895-1929) - asystencie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie Jan Jaskanis s. 88-93
Kastellologa uwagi nad itinerariami królewskimi Leszek Kajzer s. 94-98
Naczynia ze starszych faz okresu wczesnośredniowiecznego na stanowisku nr III w Chlebni, województwo mazowieckie Joanna Kalaga s. 99-102
Ze studiów nad osadnictwem znad środkowego Bugu : wielokulturowe stanowisko archeologiczne w Gnojnie, gmina Konstantynów, województwo lubelskie Joanna Kalaga s. 103-111
Siedemdziesąt lat archeologii lotniczej w Polsce Zbigniew Kobyliński s. 112-122
Zapinki typu Hanesti : z badań nad młodszą fazą dziejów kultur kręgu gockiego Andrzej Kokowski s. 123-127
Znaleziska toków z obszaru kultury przeworskiej Bartosz Kontny s. 128-137
Krajobrazy kulturowe : Janowo nad Orzycem Elżbieta Kowalczyk s. 138-146
Z książki adresowej Erazma Majewskiego Stefan Karol Kozłowski Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 147-158
Wyniki analiz mineralogicznych i petrograficznych ceramiki z Podebłocia : komunikat Ewa Marczak s. 159-160
Skarpa Warszawska na odcinku od ulicy Sanguszki do Trasy W-Z w świetle archeologicznych wierceń badawczych Katarzyna Meyza s. 161-167
Wędrówki Słowian w Europie wczesnego średniowiecza Maria Miśkiewiczowa s. 168-173
Postęp a prahistoria : etapy "rozwoju społecznego" jako przedmiot badań archeologicznych Wojciech Nowakowski s. 174-177
Zwierzęce szczątki kostne z osady w Żubronajciach : wstępne wyniki analizy Joanna Piątkowska-Małecka s. 186-192
Konsumpcja mięsa w Grodnie - osadzie z wczesnej epoki żelaza Joanna Piątkowska-Małecka s. 186-192
The simplest bone tools Alicja Lasota-Moskalewska Joanna Piątkowska-Małecka s. 193-196
Inskrypcje na "tabliczkach" z Podebłocia Tomasz Płóciennik s. 197-199
Z europejskiej problematyki kultury "vasi a bocca quadrata" we Włoszech północnych Zdzisław Sochacki s. 200-202
Nieznane naczynie szklane z grobu "książęcego" we Wrocławiu-Zakrzowie Teresa Stawiarska Przemysław Wielowiejski s. 203-206
Uwagi na temat krzemieniarstwa w grupie środkowopolskiej kultury łużyckiej w młodszym okresie epoki brązu Dariusz Manasterski Adam Waluś s. 207-212
Redakcja Rocznika Instytutu Archeologii UW "Światowit" do Autorów i Czytelników. s. 213-215