Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
ISSN 0137-6667
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
1986, Tom 16 (162)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea "umowy społecznej" w myśli politycznej Johna Locke'a Dariusz Makiłła s. 3-18
John Stuart Mill wobec klasy robotniczej i socjalizmu Adam Czarnota s. 19-33
Rewolucja socjalna czy narodowowyzwoleńcza? : spory ideowe w polskim ruchu socjalistycznym w latach 1878-1892 Ryszard Michalski s. 35-52
Metodologiczne problemy zastosowania analizy systemowej w naukach społecznych Stanisław Jerzy Włodowski s. 53-66
Heglowska a marksowsko-engelsowska koncepcja interesu Roman Bäcker s. 67-82
Niemarksistowskie koncepcje socjalizmu w PRL Bogdan Lewandowski s. 83-96
Stosunek polskiej myśli politycznej do francuskich planów integracji Europy Zachodniej w okresie IV Republiki Adam Marszałek s. 97-110
Problem granicy polsko-niemieckiej po drugiej wojnie światowej w prasie Polskiej Partii Robotniczej (1945-1948) Andrzej Rudnicki s. 111-122
Struktura implementacyjna obowiązujących porozumień rozbrojeniowych Janusz Gilas s. 123-131
Zatrudnienie socjalne Krzysztof Piątek s. 133-164
Rola organizacji nauki dla gospodarki francuskiej na tle procesów umiędzynarodowienia Tadeusz Alek-Kowalski s. 165-173