Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji firm z rynków wschodzących Danuta Babińska s. 13-25
Uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich w ramach sieci dostaw Beata Barczak Jolanta Walas-Trębacz s. 26-49
Rola zaufania we współpracy w innowacjach Lidia Danik Joanna Żukowska s. 50-70
Koncepcja kapitalizmu globalnego i aliansowego a konkurencyjność łańcuchów dostaw Tomasz Dołęgowski s. 71-88
Ocena efektywności współpracy przedsiębiorstw w strukturach sieciowych Adam Dzidowski s. 89-101
Znaczenie koncepcji klastrowych łańcuchów dostaw w zwiększaniu międzynarodowej konkurencyjności regionalnych sieci kooperacyjnych Marzena Frankowska s. 102-117
Wpływ kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw w klastrach na konkurencyjność regionów Jacek Gancarczyk s. 118-131
Model biznesu polskich przedsiębiorstw w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju Jolanta Gładys-Jakóbik s. 132-146
Problemy etyczne w łańcuchu dostaw Urszula Gołaszewska-Kaczan s. 147-162
Struktura własnościowa przedsiębiorstw a kooperacja w innowacjach Tomasz Gołębiowski Małgorzata S. Lewandowska s. 163-184
Kształtowanie gestii regionalnych władz publicznych w zakresie obsługi pasażerów Bożena Grad s. 185-196
Nierównowaga organizacyjna w zmianie modelu biznesu Bogusław Gulski s. 197-216
Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw jako element wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego Ewa Jastrzębska s. 217-238
Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Magdalena Kachniewska s. 239-258
Transfer wiedzy i innowacji w klastrze Katarzyna Kładź-Postolska s. 259-268
Wspieranie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy jako determinanta wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie Irena Łącka s. 269-289
Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej Jolanta Mazur s. 290-314
Źródła wiedzy organizacyjnej - wyniki badań polskich przedsiębiorstw Iwona Mendryk s. 315-331
Wybrane teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych Magdalena Mikołajek-Gocejna s. 332-349
Innowacja wartości przez outsourcing niekluczowych kompetencji Katarzyna Nowicka s. 350-368
Proces rebrandingu jako efekt współpracy przedsiębiorstwa z otoczeniem Magdalena Lidia Rzemieniak s. 369-390
Negocjacje w sieci wartości na przykładzie symultanicznych multinegocjacji w sektorze produktów informatycznych Izabela Sztangret s. 391-405
Zmiany struktury międzynarodowych łańcuchów dostaw jako czynnik umożliwiający podniesienie konkurencyjności Mariusz Szuster s. 406-419
Międzynarodowe sieci innowacyjne - geneza i funkcjonowanie Maja Szymura-Tyc s. 420-438
Odbiorcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów Marlena Płonka Arkadiusz Świadek s. 439-460
Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw Polski Zachodniej (na podstawie województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego w latach 2006-2008) Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 461-479
Uwarunkowania zewnętrzne współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z głównymi dostawcami Joanna Tabor s. 480-497
Innowacja w dziedzinie wartości w mikroprzedsiębiorstwie Marta Tutko s. 498-511
Infrastruktura instytucjonalna jako czynnik wspomagający proces tworzenia klastra w branży rolno-spożywczej Podkarpacia Alina Walenia s. 512-531
Umiędzynarodowienie zakupów a strategia konkurowania przedsiębiorstwa na przykładzie polskich przedsiębiorstw branży elektromaszynowej Marzanna K. Witek-Hajduk s. 532-553