Znaleziono 56 artykułów

Leszek Zasztowt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie fundusze i stypendia szkolne na obszarach Litwy, Białorusi i Ukrainy w latach 1832-1914 Leszek Zasztowt s. 3-30
In Search of Copernicus' Clue : Professor Jerzy Dobrzycki - Scholar, Astronomer and Historian Leszek Zasztowt s. 5-27
Profesor Jerzy Dobrzycki (1927-2004) Leszek Zasztowt s. 7-38
Profesor Jerzy Róziewicz (1939-2009) - historyk nauki i bibliotekoznawca : in memoriam Leszek Zasztowt s. 7-17
Bibliografia wybranych prac profesora Jerzego Róziewicza za lata 1963-2007 Dorota Kozłowska Leszek Zasztowt s. 17-30
Eustachy Tyszkiewicz, 19th-Century Archaeologist and Antiquary. On his Approach to the History of the Grand Duchy of Lithuania Leszek Zasztowt s. 31-38
Kasa im. Józefa Mianowskiego - dorobek i znaczenie. W kręgu Tytusa Chałubińskiego i warszawskich społeczników Leszek Zasztowt s. 43-47
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za rok 2013 Leszek Zasztowt s. 57-62
Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim na tle dyskusji teoretycznych przełomu XIX w. Leszek Zasztowt s. 59-92
Z dziejów tajnej działalności oświatowej studentów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego : Koło Oświaty Ludowej (1894-1898) Leszek Zasztowt s. 65-89
Materiały dotyczące tajnego nauczania na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1939-1946 Leszek Zasztowt s. 71-118
Polskie szkółki ludowe na Ukrainie w latach 1905-1914 Leszek Zasztowt s. 87-105
Polskie Kolegium Uniwersyteckie w Kijowie (1917-1919) Jerzy Róziewicz Leszek Zasztowt s. 93-123
"Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1964[sic!]-1904", Leszek Zasztowt, Wrocław 1989 : [recenzja] Marek Tobera Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 101-103
"Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864-1905", Leszek Zasztowt, Wrocław 1989 : [recenzja] Marianna Mlekicka Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 114-118
Profesor Juliusz Bardach doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Leszek Zasztowt s. 117-123
Nielegalne szkoły w Wileńskim Okręgu Naukowym w latach siedemdziesiątych XIX w. Leszek Zasztowt s. 119-143
"Učenoe sosłovie Rossii. Imperatorskaia Akademia nauk vtoroj četverti XIX v.", Margarita F. Chartanovič, Sankt Peterburg 1999 : [recenzja] Leszek Zasztowt Margarita F. Chartanovič (aut. dzieła rec.) s. 141-148
"Prožitoje i pierežitoje. Podgotovka teksta vstupitielnaja statia i kommentarii V. P. Zołotarjeva", N. I. Kariejev, Leningrad 1990 : [recenzja] Leszek Zasztowt N. I. Kariejev (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy 1832-1856", Alicja Kulecka, Warszawa 1997 : [recenzja] Leszek Zasztowt Alicja Kulecka (aut. dzieła rec.) s. 147-151
"Kresy 1832-1864 : szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej", Leszek Zasztowt, Warszawa 1997 : [recenzja] Stanisław Litak Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Z dziejów Almae Matris Vilnensis : księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego", pod red. Ludwika Piechnika, Kazimierza Puchowskiego, Kraków 1996 : [recenzja] Leszek Zasztowt Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku", Helena Datner, Warszawa 2007 : [recenzja] Leszek Zasztowt Helena Datner (aut. dzieła rec.) s. 163-169
Aresztowanie profesora Ludwika Chmaja w świetle materiałów archiwalnych z 1944/45 roku Jan Draus Leszek Zasztowt s. 173-202
Konferencja o polskich profesorach i studentach w uniwersytetach Rosji w XIX i XX wieku Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik Leszek Zasztowt s. 173-178
"Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej", Leszek Zasztowt, Warszawa 1997 : [recenzja] Julian Dybiec Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Dzienniki 1930-1936", Bronisław Żongołłowicz, Warszawa 2004 : [recenzja] Leszek Zasztowt Bronisław Żongołłowicz (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"History of Education Quarterly" - amerykańska historiografia oświatowa u progu lat dziewięćdziesiątych Leszek Zasztowt s. 182-186
"Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934", oprac. Krystyna Kabzińska, Małgorzata H. Malewicz, Jan Piskurewicz, Jerzy Róziewicz, Warszawa 1994 : [recenzja] Leszek Zasztowt Krystyna Kabzińska (aut. dzieła rec.) Małgorzata H. Malewicz (aut. dzieła rec.) Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Róziewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-185
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2003 Grażyna Rosińska Leszek Zasztowt s. 193-206
"Przegląd Wschodni". R. 1 ,1991 ; r. 2, 1992/1993, pod red. Jana J. Malickiego : [recenza] Leszek Zasztowt Jan J. Malicki (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863", Darius Staliūnas, Amsterdam-New York 2007 : [recenzja] Leszek Zasztowt Darius Staliūnas (aut. dzieła rec.) s. 197-203
"Higher Education and National Identity. Polish Student Activism in Russia 1832-1863", Johannes Remy, Helsinki 2000 : [recenzja] Leszek Zasztowt Johannes Remy (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Etos lewicy : esej o narodzinach kulturalizmu polskiego", Andrzej Mencwel, Warszawa 1990 : [recenzja] Leszek Zasztowt Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 200-203
Współczesne problemy amerykańskiej i brytyjskiej historiografii oświatowej Leszek Zasztowt s. 205-217
"Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki", Leszek Zasztowt, Warszawa 2007 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Wilno jako ognisko oświaty w latach próby : świadectwa o szkole lat 1939-1945", pod red. Elżbiety Feliksiak, Marty Skorko-Barańskiej, Białystok 1991 : [recenzja] Leszek Zasztowt Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) Marta Skorko-Barańska (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Antoni Osuchowski 1849-1928 : zarys biograficzny", Eugeniusz Tryniszewski, Olsztyn 1985 : [recenzja] Leszek Zasztowt Eugeniusz Tryniszewski (aut. dzieła rec.) s. 220-226
Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1992 Jerzy Dobrzycki Leszek Zasztowt s. 221-227
"S wiekom narawnie : populiaryzacya nauki w Rosii. Kniga. Gazieta. Żurnał", Eleonora A. Łazarewicz, Moskwa 1984 : [recenzja] Leszek Zasztowt Eleonora A. Łazarewicz (aut. dzieła rec.) s. 227-234
"Wszystkim obcy i cudzy. Feliks Zienkowicz i jego listy z Syberii 1864-1881", Barbara Jędrychowska, Wrocław 2005 : [recenzja] Leszek Zasztowt Barbara Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 249-256
"Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku", Henryka Ilgiewicz, Toruń 2005 : [recenzja] Leszek Zasztowt Henryka Ilgiewicz (aut. dzieła rec.) s. 253-260
Wileńscy miłośnicy "starożytności" w latach 1899-1914 Leszek Zasztowt s. 259-284
"Problemy wykształcenia średniego w polskich czasopismach literackich z lat 1850-1867", Zofia Maresz, Wrocław 1981 : [recenzja] Leszek Zasztowt Zofia Maresz (aut. dzieła rec.) s. 260-263
"Pokolenie Szkoły Głównej", Stanisław Fita, Warszawa 1980 : [recenzja] Leszek Zasztowt Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"Captive University. The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 1945-1956", John Connelly, London 2000 : [recenzja] Leszek Zasztowt John Connelly (aut. dzieła rec.) s. 266-271
"Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832-1884", Franciszek Nowiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Leszek Zasztowt Franciszek Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 277-282
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2004 Grażyna Rosińska Leszek Zasztowt s. 295-313
Aleksandra ze Szpilewiczów Milewska (1949-2010) Leszek Zasztowt s. 297-300
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2005 Grażyna Rosińska Leszek Zasztowt s. 307-326
Sprawozdanie z działalności badawczej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2009 Leszek Zasztowt s. 325-335
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2006 Leszek Zasztowt s. 343-354
"Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki", Leszek Zasztowt, Warszawa 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 406-407
"Historia nauki polskiej. Bibliografia dotycząca treści tomów III i IV", pod red. B. Suchodolskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] J. Majewska-Tronowicz Małgorzata Stępkowska-Rosińska Leszek Zasztowt B. Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 799-805
"Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów", Marianna Mlekicka, Warszawa 1987 : [recenzja] Leszek Zasztowt Marianna Mlekicka (aut. dzieła rec.) s. 865-868
"Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie IX i w XX wieku, organizacje i instytucje", pod red. Bohdana Jaczewskiego, Wrocław 1987 : [recenzja] Leszek Zasztowt Bohdan Jaczewski (aut. dzieła rec.) s. 876-884