Znaleziono 40 artykułów

Zofia Sokół

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad polską prasą kobiecą w latach 1818-1939 Zofia Sokół s. 5-12
Wizerunki kobiet na łamach tygodnika „Kobieta i Życie” w latach 1946–2002 Zofia Sokół s. 11-36
Prasa konspiracyjna Rzeszowszczyzny w latach 1939-1945 Zofia Sokół s. 49-72
Prasa Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Rzeszowie (1944-1947) Zofia Sokół s. 53-70
"Zorza" Marii Wysłouchowej (1900-1902) Zofia Sokół s. 53-70
Konspiracyjne pismo Podokręgu Rzeszowskiego AK "Na Posterunku" (1940-1944) Zofia Sokół s. 73-89
VII Ogólnopolskie Prasoznawcze Seminarium Naukowe nt. "Dawna i współczesna prasa młodzieżowa" : Lubliniec 23-24 maja 1984 r. Zofia Sokół s. 79-82
Redaktorzy naczelni czasopism kobiecych w latach 1944-1982 : (portret zbiorowy) Zofia Sokół s. 87-98
"Dziennik Rzeszowski" (1945-1947) Zofia Sokół s. 93-106
"Tradycje i współczesność ruchu młodzieżowego. Zeszyt specjalny 3", Katowice 1984 Zofia Sokół s. 106-108
"Prasa gadzinowa Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945)", Władysława Wójcik, Kraków 1988 : [recenzja] Zofia Sokół Władysława Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 108-110
"Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej" t. 14, Warszawa 1991 : [recenzja] Zofia Sokół s. 114-116
"Czasopiśmiennictwo", "Prace Bibliotekoznawcze" t. 1 (1982) - t. 4 (1987) : [recenzja] Zofia Sokół s. 115-119
Sympozjum na temat: "Finał prasy PZPR" Warszawa 24-25 maja 1991 r. Zofia Sokół Dorota Gdańska (aut. dzieła rec.) s. 119-121
"Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa w XIX i XX wieku" : konferencja naukowa Kraków 28-29 listopada 1991 r. Zofia Sokół s. 121-122
Prasa współczesnej młodzieży na tle tradycji czasopiśmiennictwa młodzieżowego w Polsce Marek Pieczonka Zofia Sokół s. 121-123
VI Ogólnopolskie Prasoznawcze Seminarium Naukowe "Dawna i współczesna prasa młodzieżowa" Zofia Sokół Władysława Wójcik s. 129-132
"Z dziejów oświaty Galicji : materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w dniach 23-25 października 1986 r. na temat: >>Stan i potrzeby badań nad dziejami oświaty w Galicji<<", pod red. Andrzeja Meissnera, Rzeszów 1989 : [recenzja] Zofia Sokół Andrzej Meissner (aut. dzieła rec.) s. 143-144
Odpowiedź na krytykę w sprawie "Zorzy" Zofia Sokół s. 143-148
Wystawa wydawnictw : "Sierpień 1980 - kwiecień 1989 w drukach bezdewizowych" : w Przemyślu, 2-14 stycznia 1990 r. Zofia Sokół s. 149-150
Sprawozdanie z sesji naukowej na temat: "Stan i potrzeby badań nad dziejami oświaty w Galicji" Zofia Sokół s. 149-150
Redaktorzy naczelni Prasy Polski Ludowej : sprawozdanie z sympozjum Zofia Sokół s. 153-156
Sympozjum : "Likwidacja pism w okresie PRL" Dorota Gdańska Zofia Sokół s. 153-156
I Sympozjum Historii Prasy na XIV Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Łodzi (9 IX 1989) Dorota Ceglarska Zofia Sokół s. 157-161
"Ilustrowany Kurier Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910-1939", oprac. Grażyna Wrona, Piotr Borowiec, Krzysztof Woźniakowski, Kraków-Katowice 2010 : [recenzja] Zofia Sokół Piotr Borowiec (aut. dzieła rec.) Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) Grażyna Wrona (aut. dzieła rec.) s. 161-169
"Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995", Zofia Sokół, Rzeszów 1998 : [recenzja] Aldona Chachlikowska Zofia Sokół (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"350 lat prasy polskiej 1661-2011" : konferencja naukowa w Krakowie, 18 stycznia 2011 roku Zofia Sokół s. 180-183
"Debiuty Juliana Przybosia. Uwagi bibliograficzne", Zofia Sokół, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1977) : [recenzja] Halina Gacowa Zofia Sokół (aut. dzieła rec.) s. 181
"Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej (1892/93-1948)", Danuta Adamczyk, Kielce 1997 : [recenzja] Zofia Sokół Danuta Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Pod znakiem trzech strzał. Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918-1939", Andrzej Notkowski, Kraków 1997 : [recenzja] Zofia Sokół Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939", Grażyna Wrona, Kraków 2005 : [recenzja] Zofia Sokół Grażyna Wrona (aut. dzieła rec.) s. 212-219
"Chłopi, naród, kultura, t. 4: Kultura i oświata wsi", pod red. Andrzeja Meissnera, Rzeszów 1996 : [recenzja] Zofia Sokół Andrzej Meissner (aut. dzieła rec.) s. 245-246
Konferencje na temat roli kobiet w dziejach powszechnych Zofia Sokół s. 251-263
"Chłopi a państwo, t. 5: Chłopi, naród, kultura", pod red. Włodzimierza Bonusiaka, Rzeszów 1997 : [recenzja] Zofia Sokół Włodzimierz Bonusiak (aut. dzieła rec.) s. 264-265
Stulecie kobiet na uniwersytetach polskich : konferencja feministyczna, Kraków, 17-18 października 1997 r. Zofia Sokół s. 267-270
Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej : konferencja naukowa, Poznań-Zajączkowo, 20-22 października 1997 r. Zofia Sokół s. 271-275
Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki Zofia Sokół s. 297-300
">>Przodownica<< (1899-1912). Zarys monograficzny",Zofia Sokół, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP” z.72, Prace Bibliotekoznawcze I, z.78 Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Zofia Sokół (aut. dzieła rec.) s. 371
"Z badań nad polską prasą kobiecą w latach 1918-1939", Zofia Sokół, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zofia Sokół (aut. dzieła rec.) s. 373
Białostockie pismo ogłoszeniowe z początku XIX wieku Zofia Sokół s. 421-433