Znaleziono 16 artykułów

Teresa Skubalanka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glosy stylistyczne do tekstów "Nowego Testamentu" Teresa Skubalanka s. 31-39
Wiersz Mickiewicza "Te rozkwitłe świeżo drzewa..." wśród konwencji stylistycznych epoki Teresa Skubalanka s. 53-60
"Problemy synonimii poetyckiej", Teresa Skubalanka [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 104
O ekspresywności języka Teresa Skubalanka s. 123-135
Styl językowy komedii Aleksandra Fredry Teresa Skubalanka s. 129-139
"U źródeł stylu erotyków Lesmiana", Teresa Skubalanka, Warszawa 1971 : [recenzja]. Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 148
Norwid a poezja współczesna : Szkic stylistyczny Teresa Skubalanka s. 171-191
"Styl językowy komedii Aleksandra Fredry", Teresa Skubalanka, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 181
O powstawaniu nazw firmowych Czesław Kosyl Teresa Skubalanka s. 207-221
"Styl poetycki Norwida ze stanowiska historycznego", Teresa Skubalanka, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 236
Nie realizowane formy fleksyjne Teresa Skubalanka s. 263-270
"Metodologiczne problemy stylistyki", Teresa Skubalanka [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 295
"Nad tekstem poematu >>W Szwajcarii<<. Uwagi o genezie stylistycznej utworu", Teresa Skubalanka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 300
"Historyczna stylistyka języka polskiego : przekroje", Teresa Skubalanka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Paszek Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 319-328
"Polska poezja futurystyczna w oczach językoznawcy. Przyczynek do przemian poezji współczesnej", Teresa Skubalanka, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1979) : [recenzja] Bożena Mądra Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 333
"Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje", Teresa Skubalanka, Wrocław 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 440