Znaleziono 17 artykułów

Leszek Piątkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestia polska w publicystyce rosyjskiej doby powstania styczniowego Leszek Piątkowski s. 41-58
Sprawa polska w myśli politycznej Michała Katkowa Leszek Piątkowski s. 55-64
Stalin w świetle prasy lubelskiej 1918 - 1939 Leszek Piątkowski s. 83-91
Federacja Radziecka w świetle publicystyki polskiej lat 1922 - 1928 Leszek Piątkowski s. 89-101
Stanowisko społeczeństwa rosyjskiego wobec powstania listopadpwego Leszek Piątkowski s. 95-110
Poglądy dekabrystów na kwestię narodową Leszek Piątkowski s. 103-122
"Jerzy Kuncewicz - ludowiec, polityk, publicysta", red. E. Balawejdera, Kazimierz Dolny 1993 : [recenzja] Leszek Piątkowski E. Balawejdera (aut. dzieła rec.) s. 130-131
"Lenin a polski ruch robotniczy", Rozalia Jermołajewa, Aleksander Manusiewicz, tł. Wilhelm Mensz, Warszawa 1976 : [recenzja] Leszek Piątkowski Rozalia Jermołajewa (aut. dzieła rec.) Aleksander Mausiewicz (aut. dzieła rec.) Wilhelm Mensz (tłum.) s. 147-151
"Gieroiczeskaja epopeja bołgarskogo naroda. Aprielskoje wosstanije 1876 goda", Władimir P. Czornij, Lwiw 1976 : [recenzja] Leszek Piątkowski Władimir P. Czornij (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Polsza i Ruś. Czerty obszcznosti i swojeobrazija w istoriczeskom razwitt Rusi i Polszi XII - XIV ww.", red. B. A. Rybakow, Moskwa 1974 : [recenzja] Leszek Piątkowski B. A. Rybakow (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Proletariat Rossii i Polszi w sowmiestnoj riewolucionnoj bor'bie (1907 - 1912)", Swietłana M. Falkowicz, Moskwa 1875 : [recenzja] Leszek Piątkowski Swietłana M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"Polskie inicjatywy handlowe w rosyjskich portach czarnomorskich na przełomie XVIII i XIX wieku", Marek Mądzik, Lublin 1984 : [recenzja] Leszek Piątkowski Marek Mądzik (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"Obszczestwienno-politiczeskije dwiżenija w Centralnoj Jewropie w XIX - naczale XX w.", [w:] "Sbornik statiej i materiałow", red. J. S. Miller, Moskwa 1974 Leszek Piątkowski J. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Łęczna. Studia z dziejów miasta", red. E. Horocha, Łęczna 1989 : [recenzja] Leszek Piątkowski E. Horocha (aut. dzieła rec.) s. 278-279
"Obszczestwiennoje dwiżenije w Biessarabii w pierwoj czetwierti XIX wieka. Cz. 1", Ludmiła Oganian, Kisziniew 1974 : [recenzja] Leszek Piątkowski Ludmiła Oganian (aut. dzieła rec.) s. 310-312
Sesja naukowa "Dzieje Łęcznej" Leszek Piątkowski s. 312-315
Walka Stalina z Trockim w świetle publicystyki polskiej lat 1924-1928 Leszek Piątkowski s. 427-449